Розмір та Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сфері зв`язку та інформатизації
21 червня 2012 року № 310

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 липня 2012 р. за № 1161/21473

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

№ з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн.

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,4

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк)

0,8

3

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

1,6

4

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

3,2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сфері зв`язку та інформатизації
21 червня 2012 року № 310

Зареєстровано
В Міністерстві юстиції України
10 липня 2012 р. за № 1162/21474

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" і визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, за запитом на інформацію.
2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли НКРЗІ є належним розпорядником інформації.
3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
особі у разі надання інформації про неї;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
щодо інформації, що становить суспільний інтерес.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НКРЗІ, затвердженого рішенням НКРЗІ.
5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Управлінням фінансового забезпечення.
6. Структурний підрозділ НКРЗІ в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Рахунок), до Управління фінансового забезпечення за формою згідно з додатком 1 цього Порядку.
7. На підставі отриманої заявки Управління фінансового забезпечення протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 цього Порядку і передає його структурному підрозділу НКРЗІ, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок НКРЗІ Управління фінансового забезпечення передає структурному підрозділу НКРЗІ, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Управління фінансового забезпечення, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.
Копії платіжних документів (Рахунку та виписки з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до Відділу взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності для здійснення обліку.
10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.
11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Директор Департаменту
правового забезпечення В. Володін

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником якої є
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв`язку та інформатизації

Управління фінансового забезпечення

ЗАЯВКА № ____________
від "___" ____________ 20 __ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
_______________________________________________________________________
(назва документа) _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)
_____________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,4

Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк)

0,8

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

1,6

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

3,2

(За відсутності даних ставиться прочерк)
Виконавець:
______________________ _______________ _______________
(посада) (підпис) (П. І. Б.)
Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться
запитувана інформація:
_______________________ _______________ _______________
(посада) (підпис) (П. І. Б.)


Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником якої є
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв`язку та інформатизації

Надавач послуг НКРЗІ
Реєстраційний рахунок ___________________
МФО банку __________
Код за ЄДРПОУ _____________
Платник: ________________________________
________________________________

РАХУНОК № ___________
від "___" ____________ 20 __ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
__________________________________________________________________________
(назва документа) __________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Ціна, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НКРЗІ

Витрати, пов`язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв`язку

Х

Х

РАЗОМ

Усього до сплати__________________________________________________________________
(сума словами)
_____________________________________________ грн ____________ коп.

Виконавець:
__________________ ____________ ___________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)