Положення про Науково-експертну раду НКРЗІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення НКРЗІ від 17.05.2012 № 240

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-експертна рада Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - Рада) утворена відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067/2011, і є постійно діючим дорадчим органом НКРЗІ.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями НКРЗІ, наказами та розпорядженнями Голови НКРЗІ з питань, що належать до його компетенції, і цим Положенням.

1.3. Рада призначена для сприяння виконанню НКРЗІ її завдань щодо впровадження реформ у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку (далі - сфера зв`язку та інформатизації), надання експертних пропозицій і рекомендацій щодо нормативно-правового регулювання сфери зв`язку та інформатизації.

1.4. До складу Ради входять Голова Ради, який її очолює, перший заступник, заступник Голови Ради, секретар та інші члени Ради.

Персональний склад Ради та зміни до нього затверджуються рішенням НКРЗІ.

Пропозиції по персональному складу Ради, у тому числі щодо Голови Ради, його першого заступника і заступника, а також секретаря Ради, формуються ініціативною групою, подаються Голові НКРЗІ, який вносить їх на розгляд та затвердження НКРЗІ.

Персональний склад Ради формується з вчених, експертів, консультантів та інших висококваліфікованих фахівців сфери зв`язку та інформатизації.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.5. Рада організує свою діяльність згідно з річним планом роботи, який складається на основі пропозицій членів Ради, приймається на засіданні Ради та оформляється протоколом засідання.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Консультаційна та експертна підтримка діяльності НКРЗІ з метою підвищення ефективності державного регулювання та нагляду у сфері зв`язку та інформатизації.

2.2. Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розробки ефективної нормативно-правового забезпечення реалізації повноважень НКРЗІ.

3. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Розглядає та здійснює експертну оцінку державних цільових та інших програм, які реалізуються у сфері зв`язку та інформатизації.

3.1.2. Вивчає проблемні питання, які виникають у сфері зв`язку та інформатизації, аналізує законодавство України у цій сфері, готує пропозиції стосовно його вдосконалення і ґрунтуючись на практиці застосування цього законодавства розробляє та подає НКРЗІ рекомендації стосовно:

1) проектів нормативно-правових актів, які регулюватимуть відносини у сфері зв`язку та інформатизації;

2) підготовки пропозицій щодо необхідності прийняття нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів;

3) проектів роз`яснень, методичних листів та інших документів, які розробляються НКРЗІ;

4) матеріалів узагальнень законодавства, практики його застосування і даних статистики.

3.1.3. Здійснює відповідно до законодавства співробітництво з відповідними міжнародними організаціями та іноземними органами державного регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

3.1.4. Забезпечує співробітництво з науково-експертними радами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими дорадчими органами НКРЗІ.

3.1.5. Виконує інші функції відповідно до свого призначення.

3.2. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням Голови Ради.

Засідання Ради проводить її Голова, а у разі його відсутності - перший заступник Голови Ради. У разі відсутності Голови Ради та його першого заступника - засідання Ради проводить заступник Голови Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, проведення організаційної роботи, яка забезпечує діяльність Ради, ведення протоколів засідань, опрацювання проектів рішень, забезпечення ознайомлення з прийнятими рішеннями членів Ради, а також підготовку річних звітів про діяльність Ради, забезпечує секретар Ради.

Матеріали, які планується розглянути на засіданні Ради, подаються Голові та іншим членам Ради не пізніше як за п`ять робочих днів до їх розгляду.

3.3. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.

На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Розгляд конкретного питання на засіданні Ради завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.4. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого Голова Ради вносить на розгляд Голови НКРЗІ. За результатами розгляду проекту рішення Голова НКРЗІ, в залежності від компетенції, може винести його на розгляд НКРЗІ або підписати відповідний наказ.

3.5. Члени Ради мають право вносити пропозиції по включенню до порядку денного засідання Ради окремих питань, ознайомлюватися з матеріалами, що розглядаються на засіданні Ради.

3.6. Про дату, час та порядок денний засідання Ради члени Ради сповіщаються секретарем Ради персонально у термін не пізніше ніж за два робочих дні до засідання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ГОЛОВИ РАДИ

4.1. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, координує свою діяльність із Радою дорадчих органів НКРЗІ, діє від імені Ради відповідно до цього Положення.

4.2. Голова Ради зобов`язаний забезпечити виконання покладених на неї основних завдань та функцій, визначати дату, час та порядок денний засідання Ради, вести її засідання.

4.3. Голова Ради має право:

4.3.1. Залучати шляхом письмового або усного запрошення до участі у роботі Ради за їх згодою відповідних фахівців, представників підприємств, установ та організацій; представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками).

4.3.2. Запрошувати на засідання керівних працівників та спеціалістів НКРЗІ, державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

4.3.3. Утворювати у разі необхідності із персонального складу Ради тематичні комісії, секції, робочі групи тощо.