Регламент Громадської ради НКРЗІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням № 2 Громадської ради НКРЗІ, протокол № 2 від 12.02 2013 р.

Внесені зміни відповідно до Рішення № 13 Громадської ради НКРЗІ, протокол № 4 від 19.06.2013 р.

Голова Громадської ради
В.А. Коляденко

РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

1. Загальні положення
1.1. Регламент Громадської ради Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - Регламент) врегульовує організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - Громадська рада) та її робочих органів.
1.2. Громадська рада діє на підставі Положення та цього Регламенту.
1.3. Діяльність Громадської ради та її робочих органів є публічною, відкритою та прозорою і здійснюється шляхом:
- проведення засідань Громадської ради, які можуть бути черговими або позачерговими;
- роботи членів Громадської ради в Постійних комісіях Громадської ради (далі - Постійних комісіях);
- звернення за результатами діяльності Громадської ради до відповідних органів для вирішення порушених питань;
- участі в проведенні громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, у тому числі антикорупційної експертизи, перегляду регуляторних актів;
- надання Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) пропозицій за результатами діяльності Громадської ради та її Постійних комісій;
- участі визначених представників Громадської Ради в засіданнях НКРЗІ та утворених робочих групах, комісіях, консультативно-дорадчих органах тощо;
- діяльності Голови Громадської ради (далі - Голова ради) відповідно до функцій та повноважень, визначених в Положенні та цьому Регламенті;
- діяльності Постійних комісій відповідно до функцій та повноважень, визначених у цьому Регламенті;
- представлення інтересів громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері зв`язку та інформатизації;
- співпраці Громадської ради з іншими громадськими організаціями та професійними асоціаціями тощо;
- оприлюднення результатів діяльності Громадської ради на офіційному веб-сайті НКРЗІ та в інший прийнятний спосіб;
- взаємодії з засобами масової інформації.

2. Планування роботи
2.1. Робота Громадської ради ведеться за річними планами, які затверджуються Громадською радою.
2.2. Формування проекту плану роботи Громадської ради здійснюється Секретаріатом Громадської ради (далі - Секретаріат) спільно з Президією Громадської ради (далі - Президія) на основі пропозицій, поданих від членів Громадської ради та її Постійних комісій, з урахуванням планів роботи НКРЗІ.
2.3. План роботи Громадської ради передбачає:
- чергові засідання Громадської ради;
- засідання робочих органів Громадської ради;
- проведення відповідно до законодавства України громадської експертизи актів НКРЗІ;
- організацію заходів у межах проведення НКРЗІ консультацій із громадськістю;
- забезпечення інформування НКРЗІ, громадськості про діяльність Громадської ради;
- інші заходи в межах повноважень Громадської ради.
2.4. Члени Громадської ради подають у Секретаріат свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради.
2.5. План роботи Громадської ради може доповнюватися протягом року. Всі зміни до Плану роботи на календарний рік затверджуються на засіданні Громадської ради та оприлюднюються на офіційному сайті НКРЗІ.
2.6. План роботи Громадської ради на поточний рік затверджуються на першому засіданні Громадської ради поточного року.

3. Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради
3.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал кожної першої середи другого місяця кварталу, якщо не прийняте інше рішення.
3.2. Чергові засідання Громадської ради скликаються Головою Громадської ради (далі - Голова ради), а в разі його відсутності, за дорученням Голови ради, першим заступником Голови ради, в разі відсутності Голови і першого заступника Голови ради, за дорученням Голови ради, заступником Голови ради (далі - заступник Голови ради). З цією метою Голова ради узгоджує з НКРЗІ дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного тощо.
3.3. Проект порядку денного формується Головою ради відповідно до планів роботи Громадської ради та Постійних комісій, з урахуванням пропозицій членів Громадської ради, Президії та її робочих органів.
Пропозиції до порядку денного подаються за підписом ініціатора в паперовому або електронному вигляді (скан-копія). В пропозиції зазначається питання, надається обґрунтування необхідності його включення до порядку денного та відомості про доповідачів і проект рішення.
Остаточний варіант рекомендованого Головою ради проекту порядку денного засідання Громадської ради включає питання, схвалені Президією.
3.4. Про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання Секретаріат інформує членів Громадської ради персонально шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою чи в інший прийнятний спосіб та розміщення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті НКРЗІ не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення засідання.
3.5. Для ведення та зберігання протоколів засідань Громадської ради, а також підготовки та розсилки необхідних матеріалів, Секретаріат призначає відповідальну за це особу з числа членів Секретаріату.
3.6. Позачергові засідання Громадської ради з визначенням порядку денного скликаються в обов`язковому порядку Головою ради, або за ініціативою Голови НКРЗІ, Президії, або за ініціативою не менш ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються Голові ради.
3.7. Рішення про місце та час проведення скликання позачергового засідання Громадської ради приймається Президією Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання Секретаріатом відповідної письмової пропозиції та проводиться не пізніше ніж у двотижневий строк з означеної дати.
3.8. Інформація про скликання позачергового засідання доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості в порядку, визначеному цим Регламентом, як для чергових засідань.
3.9. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
3.10. У засіданнях Громадської ради мають право брати участь уповноважений представник (представники) НКРЗІ.
3.11. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.
3.12. Перед початком засідання Громадської ради Секретаріат проводить письмову реєстрацію членів Громадської ради - учасників засідання та запрошених осіб. У випадку відсутності кворуму протягом десяти календарних днів скликається позачергове засідання Громадської ради з тим же порядком денним.
3.13. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується Головою ради.
У разі, якщо від учасників засідання до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу. Після прийняття проекту порядку денного за основу, окремо голосуються всі зауваження та пропозиції до нього, після чого проект виноситься на голосування для затвердження його в цілому.
3.14. По кожному з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада ухвалює рішення.
3.15. Проекти рішень Громадської ради готуються членами Громадської ради, постійними комісіями Громадської ради та Президією. Всі проекти рішень мають бути подані в Секретаріат не пізніше ніж за п’ять днів до засідання Громадської ради.
3.16. Усі проекти рішень доводяться до відома кожного члена Громадської ради шляхом надсилання відповідної інформації електронною поштою чи в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за п’ять днів до початку засідання Громадської ради.
3.17. Усі суттєві зміни, пропозиції чи доповнення до проектів рішень надаються членами Громадської ради письмово за власним підписом.
3.18. Головує на засіданні Громадської ради Голова ради, в разі його відсутності – перший заступник Голови ради, в разі відсутності Голови і першого заступника Голови ради - заступник Голови ради.
3.19. Тривалість засідання Громадської ради встановлюється його регламентом, але не повинна перевищувати 2 годин без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена головуючим на засіданні за пропозицією членів Громадської ради. За рішенням Громадської ради тривалість засідання може бути подовжена не більше ніж на одну годину.
3.20. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
3.21. Підрахунок голосів при голосуванні організовується Секретаріатом, якщо перед початком голосування Громадською радою не прийнято іншого рішення (обрання лічильної комісії).
3.22. В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.
3.23. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обов`язково обирається лічильна комісія в кількості трьох осіб відкритим голосуванням індивідуально за кожну із запропонованих кандидатур або кумулятивним голосуванням (щодо всіх кандидатів одночасно).
3.24. Протокол та рішення Громадської ради підписуються Головою ради та секретарем.
3.25. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде протокол засідання, оформляє його та подає на підпис Голові ради.
3.26. Протокол засідання має містити:
- місце, дату та час проведення засідання;
- порядок денний;
- повний список присутніх осіб (у вигляді додатку, відповідно до реєстрації);
- питання, які були поставлені на голосування;
- прийняті рішення;
- кількісні підсумки голосування з кожного питання.
У разі прийняття рішення членами Громадської ради шляхом голосування за допомогою електронної пошти, про це зазначається в протоколі.
3.27. Протокол оформлюється у трьох примірниках, один з яких знаходиться у Голови ради, другий примірник зберігається у Секретаріаті, третій надається НКРЗІ.
3.28. Протокол засідання Громадської ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ не пізніше п`яти днів з моменту підписання.
3.29. Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронного голосування членів Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть Голова ради або не менше однієї третини членів Президії.
3.30. Процедура ухвалення рішень шляхом електронного голосування передбачає розсилання Секретаріатом кожному члену Громадської ради та приймання відповідей Секретаріатом від членів Громадської ради з використанням внутрішньої розсилки Громадської ради, а саме:
3.30.1. розсилання Секретаріатом кожному члену Громадської ради повідомлення про проведення голосування;
3.30.2. розсилання Секретаріатом кожному члену Громадської ради проекту рішення та/чи бюлетенів для голосування;
3.30.3. встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;
3.30.4. узагальнення пропозицій та зауважень;
3.30.5. підготовку та розсилання Секретаріатом кожному членові Громадської ради остаточного варіанта рішення;
3.30.6. голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення.
3.31. Одночасно з повідомленням про проведення голосування кожному члену Громадської ради мають бути надіслані матеріали, на підставі яких член Громадської ради приймає рішення з кожного питання, винесеного на голосування.
3.32. Заповнений бюлетень або відповідь на повідомлення для голосування надсилається до Секретаріату електронною поштою.
3.33. У випадку проведення голосування рішення Громадської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували в електронній формі більше половини всіх членів Громадської ради у визначений термін, що не перевищує сім робочих днів з дати надсилання питання.
3.34. Підрахунок голосів з питань, винесених на голосування, здійснюється секретарем або призначеним ним членом Секретаріату на підставі отриманих повідомлень або бюлетенів, надісланих членами Громадської ради.
3.35. За результатами голосування складається протокол про результати голосування, який підписується Головою ради та секретарем або уповноваженим членом Секретаріату. Після цього повідомлення з надісланими відомостями або бюлетені для голосування передаються до Секретаріату на зберігання.
3.36. Протокол про результати голосування є документом, який свідчить про прийняття Громадською радою рішення з питань, винесених на голосування.
3.37. Інформація про результати голосування повідомляється членам Громадської ради шляхом електронної розсилки, не пізніше ніж через три робочих дні після складання протоколу про результати голосування.
3.38. Організація та контроль за повідомленням всіх членів Громадської ради про проведення голосування та/чи отримання ними бюлетенів покладається на секретаря.

4. Керівні особи та керівні органи Громадської ради
4.1. Керівними особами Громадської ради (надалі - керівні особи) є Голова ради, перший заступник та заступник Голови. Розподіл функціональних повноважень між заступниками Голови здійснюється відповідно до напрямків, якими вони керують, та узгоджується Президією.
4.2. Голова Громадської ради очолює Громадську раду та здійснює загальне керівництво діяльністю Ради.
4.3. Голова ради має право звертатися від імені Громадської ради до всіх органів влади, підприємств, установ, організацій тощо та представляє Громадську раду у відносинах з ними.
4.4. Голові ради надано право підпису всіх видів документів від імені Громадської ради.
4.5. У разі припинення повноважень Голови ради його обов`язки до обрання нового Голови ради виконує перший заступник Голови ради.
4.6. У період між засіданнями Громадської ради діє Президія Громадської ради - колегіальний керівний орган, який вирішує поточні питання, оперативно організує та координує роботу ради.
4.7. До складу Президії за посадами входять Голова ради, заступники Голови ради, голови Постійних комісій, секретар Громадської ради. Інші особи можуть входити до складу Президії лише за рішенням Громадської ради.
4.8. Засідання Президії скликаються Головою ради за необхідності.
4.9. Президія:
- сприяє Голові ради у вирішенні поточних питань діяльності Громадської ради;
- формує (спільно з Секретаріатом) річні Плани роботи Громадської ради;
- забезпечує виконання рішень та плану роботи Громадської ради;
- розглядає висновки, звіти та звернення голів Постійних комісій Громадської ради та членів Громадської ради;
- розглядає пропозиції та звернення громадян, громадських організацій та інших об`єднань і установ;
- визначає та делегує осіб, які представляють Громадську раду у взаємовідносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями тощо щодо розгляду та вирішення конкретних питань;
- вирішує інші питання, не віднесені до виключної компетенції засідання Громадської ради.
4.10. На засіданнях Президії головує Голова ради, у разі його відсутності – перший заступник Голови ради, у разі відсутності першого заступника Голови - заступник Голови ради.
4.11. Засідання Президії є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини складу її членів.
4.12. Рішення Президії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Кожний член Президії має один вирішальний голос.
4.13. Президія може ухвалювати рішення також шляхом електронного голосування членів Президії. Ініціювати таку форму ухвалення рішення може Голова ради.
4.14. Обов`язки з контролю за виконанням рішень Громадської ради, її комісій, робочих органів та організація їх діяльності, підготовки засідань, порядку денного, ведення та оформлення протоколу зборів, проектів рішень Громадської ради, здійснення організаційного та інформаційного забезпечення діяльності Громадської ради, забезпечення взаємодії діяльності комісій Громадської ради, організація документообігу, виконання інших розпоряджень, що випливають із рішень Громадської ради, покладаються на Секретаріат.

5. Документальне забезпечення діяльності Громадської ради
5.1. За рішенням Громадської ради створюється постійно діючий робочий орган – Секретаріат. Секретаріат очолює секретар, який є членом Громадської ради. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.
5.2. Організація діловодства та роботи з розгляду заяв, звернень, пропозицій громадян та членів Громадської ради, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, проектів нормативних актів, що надходять на експертизу тощо (далі - документів), покладається на Секретаріат.
5.3. Усі документи приймаються та реєструються Секретаріатом у журналі в день надходження. Документи, подані на особистому прийомі Голові ради, заступникам Голови Ради, головам Постійних комісій або членам Громадської ради, також підлягають реєстрації в журналі.
5.4. Після реєстрації документа секретар передає документ Голові ради або особі, яка виконує його обов`язки. Виходячи зі змісту документу, Голова ради надає відповідні доручення своїм заступникам, головам комісій шляхом накладення резолюції на документ і передачі його на виконання своїм заступникам.
5.5. Строк розгляду та опрацювання документа визначається з урахуванням достатності часу на якісне його опрацювання, необхідності проведення додаткових заходів для його виконання, терміновості вирішення того чи іншого питання або розгляду питання на засіданні Громадської ради тощо.
5.6. З урахуванням змісту, документ може бути розписаний на декілька Постійних комісій для його належного опрацювання та надання вичерпної відповіді. У такому випадку Головою ради визначається Постійна комісія, яка буде головним виконавцем документу. Інші Постійні комісії надають допомогу у межах своєї компетенції в його опрацюванні та підготовці відповіді або висновків. Форма участі комісій в опрацюванні такого документа визначається головами Постійних комісій в робочому порядку.
5.7. У залежності від змісту документа, Постійна комісія готує проект відповіді, висновку або рішення Громадської ради, який підписується головою Постійної комісії і разом із супроводжувальними документами та електронною версією подається до Секретаріату Громадської ради.
5.8. У разі, якщо член Громадської ради, що входить до складу цієї комісії, не згоден з проектом відповіді, висновку або рішення, він може висловити свою окрему думку, що долучається до проекту та в подальшому зберігається в Секретаріаті.
5.9. Секретаріат готує остаточний варіант відповіді або висновку, подає його на підпис Голові ради та після цього у визначеному цим Регламентом порядку надсилає особі чи організації, яка звернулась до Громадської ради.
5.10. Відповіді від імені Громадської ради надаються на бланку Громадської ради за підписом Голови ради з обов`язковим зазначенням виконавця/виконавців.
5.11. Уся вихідна документація виготовляється у двох примірниках (дозволяється виготовлення копії з оригіналу), один з яких (копія) підшивається у справу вихідної документації та зберігається разом із вхідними документами у Секретаріаті.

6. Діяльність Постійних комісій Громадської ради
6.1. З метою налагодження роботи Громадської ради та відпрацювання питань відповідно до покладених на неї завдань, за відповідними напрямками діяльності рішенням Громадської ради утворюються постійні робочі органи Громадської ради - Постійні комісії. Кількість Постійних комісій та їх назву визначає Громадська рада шляхом голосування.
6.2. Кожен член Громадської ради визначається в якій з Постійних комісії він буде працювати на постійній основі, про що письмово повідомляє Секретаріат.
6.3. Постійна комісія вважається сформованою, якщо у ній виявили бажання працювати на постійній основі не менше п`яти членів Громадської ради.
6.4. У разі необхідності, кількість Постійних комісій та їх назва можуть бути змінені за рішенням Громадської ради.
6.5. Постійну комісію очолює голова з числа членів Громадської ради, який затверджується Громадською радою за поданням Голови ради.
6.6. Голова Постійної комісії:
- здійснює загальне керівництво комісією;
- здійснює організацію та планування діяльності комісії;
- веде засідання комісії;
- в межах своїх повноважень надає доручення членам Громадської ради, які входять до складу комісії;
- в межах своїх повноважень контролює своєчасність та якість виконання членами комісії поставлених завдань;
- може залучати до роботи комісії експертів, спеціалістів відповідного напряму діяльності, представників органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо;
- виконує інші функції, які випливають з обов`язків голови комісії.
6.7. Засідання Постійних комісій проводяться за необхідністю. Постійна комісія здійснює свою роботу у формі засідань або електронного опитування.
6.8. Дату, час та місце проведення засідання Постійної комісії визначає її голова.
6.9. Формування порядку денного засідання Постійної комісії здійснюється за пропозицією голови комісії, членів комісії, Голови ради або заступника, який координує діяльність відповідної комісії.
6.10. Засідання Постійної комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від її постійного складу.
6.11. Рішення Постійної комісії приймаються шляхом голосування членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.
Рішення Постійної комісії оформлюється у формі протоколу засідання комісії.
Копія рішення Постійної комісії передається у Секретаріат для інформування Голови ради та членів Громадської ради. Секретаріат інформує щодо прийнятого рішення комісії членів Громадської ради.

7. Організація роботи тимчасових робочих органів Громадської ради
7.1. За рішенням Голови Громадської ради з метою вирішення комплексних, окремих та нагальних завдань, можливе створення тимчасових комісій, робочих, експертних та ініціативних груп Громадської ради (далі - тимчасові робочі органи). Тимчасові робочі органи готують окремі питання до розгляду на засіданні Громадської ради, готують та проводять окремі заходи Громадської ради.
7.2. Тимчасові робочі органи створюються на визначений період часу, про що вказується в рішенні про їх створення.
7.3. До складу таких тимчасових робочих органів можуть бути включені за їх згодою представники НКРЗІ, інститутів громадянського суспільства, експерти, фахівці відповідного напряму діяльності тощо.
7.4. Основною формою роботи тимчасових робочих органів є засідання, які проводяться у відкритому режимі.

8. Взаємовідносини Громадської ради з НКРЗІ
8.1. Взаємовідносини Громадської ради з НКРЗІ здійснюються на постійній партнерській та публічній основі.
8.2. Громадська рада подає НКРЗІ клопотання про включення до складу створюваних НКРЗІ постійних та тимчасових робочих органів представників Громадської ради.
8.3. Громадська Рада щороку готує та подає до НКРЗІ пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.
Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.
8.4. Голова ради в обов`язковому порядку інформує НКРЗІ про ухвалені Громадською радою рішення.
8.5. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого Голова Ради вносить на розгляд Голови НКРЗІ. За результатами розгляду проекту рішення Голова НКРЗІ, в залежності від компетенції, може винести його на розгляд НКРЗІ або підписати відповідний наказ.
8.6. Члени Громадської ради для виконання своїх обов`язків мають право доступу в установленому порядку до приміщення НКРЗІ.

9. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку
9.1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку.
9.2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених НКРЗІ, Президією Громадської ради або Постійними комісіями.
9.3. Для проведення громадської експертизи, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, документів, подій, ситуацій тощо рішенням Громадської ради може утворюватися тимчасова робоча група, до складу якої залучаються члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства, експерти, фахівці відповідного напряму діяльності тощо.
9.4. Результати проведення громадської експертизи, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, документів, подій, ситуацій тощо перед їх оприлюдненням в обов`язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

10. Порядок висвітлення діяльності Громадської ради
10.1. На офіційному веб-сайті НКРЗІ в рубриці "Громадська Рада" в обов`язковому порядку розміщується положення про Громадську раду, її Регламент, плани роботи, протоколи засідань, рішення, щорічний звіт про діяльність, інформація про склад Громадської ради, структуру, керівні органи, керівних осіб Громадської ради та склад Постійних комісій.
Така інформація може розміщуватися і в інших засобах масової інформації, за наявності відповідних можливостей.
10.2. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на її засіданні.
10.3. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті НКРЗІ здійснюється секретарем за письмовим поданням Голови ради протягом п`яти днів з моменту надання (надходження) такої інформації.
10.4. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну позицію Громадської ради з того чи іншого питання може висловлювати Голова ради або, за його дорученням, один із заступників Голови ради.
10.5. У всіх інших випадках члени Громадської ради, при взаємодії із засобами масової інформації обов`язково зазначають, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

11. Порядок прийняття до Громадської ради представників інших інститутів громадянського суспільства, проведення заміни члена Громадської ради та припинення членства
11.1. Кількісний склад Ради визначається НКРЗІ і становить не більше 31 особи.
11.2. Персональний склад Ради затверджується рішенням НКРЗІ на підставі пропозицій ініціативної групи, які подаються Голові НКРЗІ при формуванні Громадської ради.
11.3. Рішення про відповідні зміни в персональному складі Ради ухвалюється на засіданні Ради та затверджується рішенням НКРЗІ за результатами розгляду:
11.3.1. подання Голови ради про систематичну (більше ніж три рази поспіль) відсутність члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин;
11.3.2. повідомлення керівника ІГС про відкликання або заміну представника ІГС у Громадській раді;
11.3.3. скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу Громадської ради.
11.4. В разі вибуття з затвердженого НКРЗІ складу Громадської ради протягом періоду її діяльності одного чи кількох членів Громадської ради, Громадська рада відкрита для прийняття до складу Громадської ради уповноважених представників інших об`єднань підприємств, установ та організацій у порядку, встановленому Положенням та цим Регламентом, зокрема шляхом голосування членами Громадської ради на її засіданні. Рішення Громадської ради подаються Голові НКРЗІ, який вносить їх на розгляд та затвердження НКРЗІ.
11.5. Інститут громадянського суспільства, делегуючи свого уповноваженого представника для прийняття до складу Громадської ради, подає до її Секретаріату відповідну обґрунтовану та вмотивовану заяву.
До заяви додаються:
- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо
інше не передбачено його установчими документами, про делегування
представника для участі в Громадській раді, посвідчене печаткою (у разі наявності);
- біографічна довідка делегованого представника інституту
громадянського суспільства;
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту
громадянського суспільства;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського
суспільства протягом останніх двох років.
11.6. Надані інститутом громадянського суспільства документи вивчаються Секретаріатом та надаються Голові ради для прийняття рішення про включення даного питання до порядку денного чергового засідання Громадської ради.
Після позитивного рішення засідання Громадської ради щодо участі
представника в Громадській раді, Голова ради подає пропозицію щодо включення представника до членів Громадської ради Голові НКРЗІ, який вносить її на розгляд та затвердження НКРЗІ.
11.7. Інститут громадянського суспільства має право замінити кандидатуру свого представника - члена Громадської ради іншим своїм представником, направивши до Секретаріату відповідне обґрунтування разом з документами, зазначеними в пункті 11.2. цього Регламенту, у друкованому та електронному вигляді. Після позитивного рішення Громадської ради щодо заміни представника інституту громадянського суспільства , Голова ради подає пропозицію щодо заміни представника – члена Громадської ради Голові НКРЗІ, який вносить її на розгляд та затвердження НКРЗІ.
11..8 Інформація про зміни у випадках припинення членства, прийняття нових членів та заміни кандидатури представника інституту громадянського суспільства - члена Громадської ради іншим представником цього ж інституту громадянського суспільства, оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЗІ та в інший прийнятний спосіб.

12. Заключні положення
12.1. Регламент Громадської ради затверджується Громадською радою на її засіданні більшістю голосів.
12.2. Рішення про внесення змін до Регламенту приймаються на засіданні Громадської ради не менш ніж двома третинами від загальної кількості голосів.