Положення про Громадську раду НКРЗІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення НКРЗІ 17.05.2012 № 240
(у редакції рішення НКРЗІ від 01.11.2012 № 562)
зі змінами відповідно до рішення НКРЗІ від 15.05.2013 № 279


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - Рада), утворена відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, і є постійно діючим дорадчим органом НКРЗІ.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями НКРЗІ, наказами та розпорядженнями Голови НКРЗІ з питань, що належать до його компетенції, і цим Положенням.

1.3. Рада призначена для сприяння громадськістю у виконанні НКРЗІ покладених на неї завдань щодо:
здійснення державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку;
здійснення повноважень органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку;
максимального задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки.

1.4. До складу Ради входять Голова Ради, який її очолює, перший заступник, заступник Голови Ради, секретар та інші члени Ради.
Кількісний склад Ради визначається НКРЗІ і становить не більше 31 особи.
Персональний склад Ради та зміни до нього затверджуються рішенням НКРЗІ.
Пропозиції по персональному складу Ради, у тому числі щодо Голови Ради, його першого заступника і заступника, а також секретаря Ради, формуються ініціативною групою, подаються Голові НКРЗІ, який вносить їх на розгляд та затвердження НКРЗІ.
Персональний склад Ради формується з представників об`єднань підприємств, установ, організацій, які представляють інтереси суб`єктів ринку телекомунікацій, суб`єктів сфери інформатизації, користувачів радіочастотним ресурсом, (далі – об’єднання), представників операторів поштового зв`язку та організацій, які представляють інтереси користувачів ринку послуг поштового зв`язку, представників організацій, які представляють інтереси споживачів або діяльність яких пов`язана із захистом прав споживачів у сферах, що віднесені до компетенції НКРЗІ.
До персонального складу Ради може бути делеговано не більше ніж одного представника від кожного об`єднання, оператора поштового зв’язку, організації, яка представляє інтереси користувачів ринку послуг поштового зв’язку, представника організації, яка представляє інтереси споживачів або діяльність якої пов`язана із захистом прав споживачів у сферах, що віднесені до компетенції НКРЗІ.
Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.5. Рада організує свою діяльність згідно з річним планом роботи, який складається на основі пропозицій членів Ради, приймається на засіданні Ради та оформляється протоколом засідання.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Обговорення питань державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку, захисту прав споживачів у сферах, віднесених до компетенції НКРЗІ, вироблення відповідних пропозицій та рекомендацій.

2.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю НКРЗІ у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку, з питань захисту прав споживачів.

2.3. Сприяння врахуванню громадської думки під час здійснення державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку, у процесі підготовки, прийняття та організації виконання рішень НКРЗІ, які стосуються прав споживачів.

2.4. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.

2.5. Представлення інтересів громадськості у її співпраці з НКРЗІ з питань захисту прав споживачів, забезпечення зворотного зв`язку НКРЗІ з інститутами громадянського суспільства, громадськістю та представниками засобів масової інформації тощо.

2.6. Забезпечення співпраці з НКРЗІ представників зацікавленої громадськості щодо організації та проведення публічних громадських обговорень нормативно-правових актів, розробником яких є НКРЗІ.

2.7. Участь в опрацюванні і проведенні громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, розробником яких є НКРЗІ.

2.8. Вивчення та аналіз міжнародного досвіду з метою надання пропозицій та рекомендацій НКРЗІ при підготовці нормативно-правових актів.

3. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:


3.1.1. Готує та подає НКРЗІ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю з питань розвитку ринку телекомунікацій, сфери інформатизації, користування радіочастотним ресурсом, розвитку ринку послуг поштового зв`язку, захисту прав споживачів.
3.1.2. Подає НКРЗІ обов`язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку, удосконалення роботи НКРЗІ з питань розвитку ринку телекомунікацій, сфери інформатизації, користування радіочастотним ресурсом, розвитку ринку послуг поштового зв`язку, захисту прав споживачів.
3.1.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку.
3.1.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням НКРЗІ пропозицій та зауважень громадськості з питань здійснення державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку, захисту прав споживачів, а також дотриманням НКРЗІ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.
3.1.5. Інформує в обов`язковому порядку громадськість про свою діяльність.
3.1.6. Збирає, узагальнює та подає НКРЗІ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо удосконалення державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку, захисту прав споживачів.
3.1.7. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку сфери телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку.
3.1.8. Забезпечує співробітництво з громадськими радами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими дорадчими органами НКРЗІ.
3.1.9. Виконує інші функції відповідно до свого призначення.

3.2. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням Голови Ради.
Засідання Ради проводить її Голова, а у разі його відсутності - перший заступник Голови Ради. У разі відсутності Голови Ради та його першого заступника засідання Ради проводить заступник Голови Ради.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, проведення організаційної роботи, яка забезпечує діяльність Ради, ведення протоколів засідань, опрацювання проектів рішень, забезпечення ознайомлення з прийнятими рішеннями членів Ради, а також підготовку річних звітів про діяльність Ради забезпечує секретар Ради.
Матеріали, які планується розглянути на засіданні Ради, подаються Голові та іншим членам Ради не пізніше як за п`ять робочих днів до їх розгляду.

3.3. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.
На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Розгляд конкретного питання на засіданні Ради завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.
Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.4. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого Голова Ради вносить на розгляд Голови НКРЗІ. За результатами розгляду проекту рішення Голова НКРЗІ, в залежності від компетенції, може винести його на розгляд НКРЗІ або підписати відповідний наказ.

3.5. Члени Ради мають право вносити пропозиції по включенню до порядку денного засідання Ради окремих питань, ознайомлюватися з матеріалами, що розглядаються на засіданні Ради.

3.6. Про дату, час та порядок денний засідання Ради члени Ради сповіщаються секретарем Ради персонально у термін не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ГОЛОВИ РАДИ

4.1. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, забезпечує співпрацю із іншими дорадчими органами НКРЗІ, діє від імені Ради відповідно до цього Положення.

4.2. Голова Ради зобов`язаний забезпечити виконання покладених на неї основних завдань та функцій, визначати дату, час та порядок денний засідання Ради, вести її засідання.

4.3. Голова Ради має право:


4.3.1. Залучати шляхом письмового або усного запрошення до участі у роботі Ради за їх згодою відповідних фахівців, представників підприємств, установ та організацій; представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками).
4.3.2. Запрошувати на засідання керівних працівників та спеціалістів НКРЗІ, державного підприємства «Український державний центр радіочастот».
4.3.3. Утворювати у разі необхідності із персонального складу Ради тематичні комісії, секції, робочі групи тощо.