Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

офіційний веб-портал


Голова НКРЗІ Олександр Животовський взяв участь у зустрічі стейкхолдерів країн Східного партнерства

Голова НКРЗІ Олександр Животовський у якості Голови Мережі регуляторних органів електронних комунікацій країн Східного партнерства (EaPeReg, Мережа) у 2021 році, а також представники галузевих міністерств та незалежних національних регуляторних органів (НРО) електронних комунікацій країн Східного партнерства (СхП) 21 квітня 2021 року взяли участь у онлайн обговоренні прогресу щодо створення НРО у країнах СхП та подальших кроків щодо пропозиції у стійких трансформаційних процесів цифрової сфери у регіоні СхП. 

Захід було організовано Національним органом з управління та регулювання у сфері комунікацій Румунії (ANCOM) в рамках Експертної робочої групи з питань незалежності регуляторів та розвитку широкосмугового зв’язку (IRB EWG) EaPeReg, за підтримки Постійного представництва Румунії при Європейському Союзі та Європейської Комісії.

Доповідачами у обговоренні питань незалежності регуляторних органів електронних комунікацій та важливості забезпечення доступу до мережі Інтернет, які є одними з ключових у діяльності Мережі, виступили високоповажні представники румунської сторони, а саме пані Лумініта Теодора Одобеску, Посол Постійного представництва Румунії при Європейському Союзі, та Віце-президент ANCOM пан Едуард Лучіан Ловін, а також представниця Міжнародного союзу електрозв’язку пані Софі Медденс, Президент Національного агентства пошти та телекомунікацій Швеції (PTS)/Віце-голова BEREC та EaPeReg у 2021 році пан Дан Шьоблом, Член Комісії з питань регулювання зв’язку Ірландії пан Джеремі Годфрі, представники Європейської Комісії (ЄК) пан Хоа-Бін Аджеміан (DG NEAR) та пан Філіпп Жерар (DG CONNECT).

Під час сесії онлайн-засідання, присвяченій обговоренню питання ролі незалежного регулятора в епоху цифрових трансформацій, учасники заходу наголосили на стрімкому розвитку технологій та ринку електронних комунікацій, який як ніколи потребує існування незалежних НРО та здійснення ними ефективного регулювання, а також звернули увагу, що саме забезпечення прав і потреб споживачів та надання підтримки учасникам ринку є одними з найважливіших завдань регулятора. Учасники підтримали позицію, що питання незалежності потребує комплексного підходу і залежить від правових традицій тієї чи іншої країни, тому пошук правильного підходу часто є «індивідуальним». Не залишились без уваги і стандарти діяльності сучасних НРО, такі як відкритість, комплексність та прозорість, і звичайно ж кроссекторальна взаємодія, шляхом реалізації регулювання 5-го покоління (collaborative regulation), які сприятимуть покращенню регуляторного середовища в країнах, що є першочерговим для забезпечення інвестиційної привабливості. Європейські колеги також акцентували увагу на тому, що положення нової законодавчої бази Європейського Союзу (Європейський кодекс електронних комунікацій, ЄКЕК), у питанні незалежності НРО, наголошують на першочерговій важливості наявності належних ресурсів (людських та фінансових), прозорої процедури призначення керівництва регулятора, політичній незалежності та незалежності у прийнятті рішень.

У рамках наступної сесії лідер напрямку Telecom Rules проекту EU4Digital пан Андрейс Домбровскіс представив результати спільної з IRB EWG роботи над Методологією оцінювання незалежності НРО для країн СхП з метою здійснення аналізу чинного законодавства та оцінкою рівня незалежності НРО в кожній країні-партнері. Ґрунтуючись на результатах зазначеної оцінки, експерти проекту продовжать роботу в рамках реалізації напрямку і підготують пропозиції щодо внесення змін до законодавства кожної країни СхП (Model Law), які стосуються існування та діяльності НРО.

Окрім того, представник Світового банку пан Хуан Навас-Сабатер надав результати спільної з країнами-партнерами роботи над підготовкою стратегій розвитку широкосмугового зв’язку.

Одним із важливих моментів заходу стало онлайн-голосування представників міністерств (policy-makers) країн СхП за представлену Головою IRB EWG пані Інгою Поповіч пропозицію щодо Методології для країн Східного партнерства для моніторингу цілей забезпечення доступу до мережі Інтернет, яка дістала одностайну підтримку.

На завершення заходу представники Європейської Комісії (DG NEAR та DG CONNECT) відзначили комплексну роботу, здійснену EaPeReg у партнерстві з EU4Digital та суттєвий прогрес у забезпеченні заходів, спрямованих на зміцнення незалежності НРО країн СхП, висловили наміри щодо підтримки ЄК другої фази реалізації проекту EU4Digital за напрямком щодо реалізації цілі із забезпечення доступу до мережі Інтернет (connectivity), попередньо визначеної для регіону.

Підсумовуючи усе озвучене у ході зустрічі, Голова НКРЗІ у своїй заключній промові відзначив надзвичайну важливість та гостру потребу в існуванні незалежних регуляторних органів електронних комунікацій у кожній з країн-учасниць СхП, при цьому наголосивши на важливості налагодження діалогу з ключовими стейкхолдерами та політичної підтримки, що, власне, сприяло б практичній реалізації отриманого досвіду. Пан Животовський погодився і з беззаперечною актуальністю питання забезпечення доступу до мережі Інтернет, яке також розглядалося під час обговорень, і відзначив, що головною метою регуляторів разом з іншими стейкхолдерами, є забезпечення доступу споживачів до якісних послуг.

В завершение мероприятия представители Европейской Комиссии (DG NEAR и DG CONNECT) отметили комплексную работу, осуществленную EaPeReg в партнерстве с EU4Digital и существенный прогресс в обеспечении мероприятий, направленных на укрепление независимости НРО стран ВП, выразили намерения по поддержке ЕК второй фазы реализации проекта EU4Digital по направлению по реализации цели по обеспечению доступа к сети Интернет (connectivity), предварительно определенной для региона.

Подытоживая все озвученное в ходе встречи, Председатель НКРСИ в своей заключительной речи отметил чрезвычайную важность и острую необходимость в существовании независимых регуляторных органов электронных коммуникаций в каждой из стран-участниц ВП, при этом подчеркнув важность налаживания диалога с ключевыми стейкхолдерами и политической поддержки, что, собственно, способствовало бы практической реализации полученного опыта. Господин Животовский согласился и с бесспорной актуальностью вопроса обеспечения доступа к сети Интернет, который также рассматривался во время обсуждений, и отметил, что главной целью регуляторов вместе с другими стейкхолдерами является обеспечение доступа потребителей к качественным услугам.