Звітність операторів, провайдерів

1. Які суб’єкти господарювання мають подавати звітність до НКРЗІ та яким нормативно-правовим актом це встановлено?

Квартальну та річну звітність мають безоплатно подавати до НКРЗІ усі оператори, провайдери телекомунікацій, які включені до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затверджений рішенням НКРЗІ від 05 квітня 2016 року № 180, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 р. за № 739/28869 (далі – Порядок).

2. В які терміни суб’єкти господарювання мають звітувати до НКРЗІ?

Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані надавати звітність та інформацію НКРЗІ в такі терміни:

квартальну звітність - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом (періодом);

річну звітність - не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним;

Якщо останній день терміну надання звітності та інформації припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то останнім днем надання звітності та інформації вважається перший після нього робочий день.

3. Що робити, якщо суб’єкт господарювання включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, але  фактично не здійснює діяльності у сфері телекомунікацій?

Якщо оператор, провайдер телекомунікацій включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, але фактично не здійснює діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного (зазначених) в цьому Реєстрі виду (видів) діяльності, він зобов’язаний повідомити НКРЗІ про це листом у строк, встановлений для надання звітності.

4. Якщо при заповненні форм звітності суб’єкт господарювання не може заповнити всі показники, що містяться у формі, як він має її оформити?

Якщо при заповненні форм звітності суб’єкт господарювання не має можливості заповнити всі показники, що містяться у формі, у рядках, де відсутні дані для заповнення, мають бути проставлені нулі.

5. Які правила оформлення та направлення звітності?

Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані надавати НКРЗІ звітність в обсягах, формах в термінах, визначених Порядком. Інформація на запит повинна відповідати змісту запиту та надаватись у терміни, визначені Порядком.

Надання звітності в електронній формі здійснюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ в розділі «Звітність операторів, провайдерів телекомунікацій» в Системі електронної звітності за допомогою відповідних програмних засобів, з накладанням електронного цифрового підпису. У цьому випадку оператор, провайдер телекомунікацій має право не подавати звітність в паперовій формі.

Оператори, провайдери телекомунікацій, які надають звітність та інформацію в паперовій формі, одночасно мають надсилати копії в електронній формі на електронну адресу zvit@nkrzi.gov.ua.

Звітність у паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць з відповідних електронних форм звітних даних. При відображенні друкованої інформації не повинно бути виправлень та редагування.

Повнота і достовірність звітності та інформації підтверджуються підписом керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи та засвідчуються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).

Звітність та інформація в паперовій формі надаються НКРЗІ з супровідним листом на бланку оператора, провайдера телекомунікацій та оператора поштового зв’язку (за наявності), в якому наводиться перелік додатків із зазначенням кількості аркушів кожного. Супровідний лист підписується керівником оператора, провайдера телекомунікацій або уповноваженою ним особою.

При наданні звітності та інформації в паперовій формі вона направляється реєстрованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з повідомленням про вручення, кур’єрською службою доставки кореспонденції або надається до структурного підрозділу, відповідального за отримання звітності в НКРЗІ, уповноваженою особою суб’єкта господарювання.

6. Спосіб передачі копій звітності в електронному вигляді (файли у форматі MS Excel)?

Копії звітності в електронному вигляді (файли у форматі MS Excel) надаються на електронному носії інформації (флешка, диск тощо) або надсилаються на електронну пошту zvit@nkrzi.gov.ua.

7. Станом на яку дату або за який період заповнюються фінансово-економічні та кількісні показники?  (навести приклад)

Звітність у частині фінансово-економічних показників складається операторами, провайдерами телекомунікацій та операторами поштового зв’язку наростаючим підсумком з початку року станом на кінець останнього дня звітного періоду, показники вказуються з округленням до одного знака після коми. Кількісні показники вказуються станом на останню дату звітного періоду.

Нижче наводимо приклад:

ТОВ «Космос» в поданій річній звітності (січень-грудень) для НКРЗІ в частині фінансово-економічних показників необхідно підсумувати показники по рядкам станом на 31 грудня (надалі читаємо інструкцію), а також враховуючи суми, вказані у звітності за І півріччя (січень-червень).

Форми звітності та інструкції з їх заповнення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЗІ у рубриці «Реєстр форм звітності операторів телекомунікацій».

8. Що робити, якщо оператор, провайдер телекомунікацій виявив помилку у раніше наданій звітності?

У разі самостійного виявлення операторами, провайдерами телекомунікацій помилок у раніше наданій звітності вони зобов’язані протягом місяця з дати надання такої звітності надати виправлену форму звітності з виділенням інформації, щодо якої були допущені помилки, з відповідним обґрунтуванням.