Звітність операторів, провайдерів

1. Які суб’єкти господарювання мають подавати звітність до НКРЗІ та яким нормативно-правовим актом це встановлено?

Усі оператори, провайдери телекомунікацій, які мають право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України «Про телекомунікації», безоплатно подають до НКРЗІ квартальну, піврічну та річну звітність державною мовою в обсягах, формах та строки, визначені цим Порядком (звітність подається виключно відповідно до здійснюваного виду діяльності).

Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затверджений рішенням НКРЗІ від 05 квітня 2016 року № 180, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 р. за № 739/28869 (із змінами внесеними згідно з Рішенням НКРЗІ від 23.02.2021 № 69) (далі – Порядок).

2. В якій спосіб суб’єкти господарювання мають надати звітність до НКРЗІ?

Оператори, провайдери телекомунікацій надають звітність виключно в електронній формі на офіційному вебсайті НКРЗІ в розділі «Звітність операторів, провайдерів телекомунікацій» в Системі електронної звітності  за допомогою відповідних програмних засобів з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. 

Повнота і достовірність звітності підтверджуються кваліфікованим електронним підписом з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи.

3. В які терміни суб’єкти господарювання мають звітувати до НКРЗІ?

Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані надавати звітність та інформацію НКРЗІ в такі терміни:

квартальну, піврічну звітність - не пізніше ніж 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за підсумками року - не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним;

річну звітність - не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним.

Якщо останній день терміну надання звітності та інформації припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то останнім днем надання звітності та інформації вважається перший після нього робочий день.

4. Що робити, якщо суб’єкти господарювання, відомості про яких містяться в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, але  фактично не здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій?

Якщо оператори, провайдери телекомунікацій, відомості про яких містяться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, фактично не здійснюють діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного(их) у такому реєстрі виду(ів) телекомунікаційних послуг, вони зобов’язані повідомити НКРЗІ про це листом в електронній формі на офіційному вебсайті НКРЗІ в розділі «Звітність операторів, провайдерів телекомунікацій» за допомогою відповідних програмних засобів з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг у строк, встановлений для подання звітності, тобто через Систему електронної звітності.

5. Які правила оформлення звітності?

Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані надавати НКРЗІ звітність в обсягах, формах в термінах, визначених Порядком. Інформація на запит повинна відповідати змісту запиту та надаватись у терміни, визначені Порядком.

6. Яка дата вважається датою подання звітності в електронній формі до НКРЗІ?

Датою надання звітності вважається дата отримання оператором, провайдером телекомунікацій повідомлення про підписання звітності на офіційному вебсайті НКРЗІ, надісланого на електронну пошту, зазначену під час реєстрації на офіційному вебсайті НКРЗІ. У разі не отримання протягом десяти робочих днів повідомлення про реєстрацію звітності із зазначенням вхідного номера, дати, часу реєстрації звітності в НКРЗІ оператор, провайдер телекомунікацій зобов’язаний звернутися до НКРЗІ для підтвердження поданої звітності та отримання від НКРЗІ відповідного повідомлення про подання звітності. 

Якщо оператор, провайдер телекомунікацій протягом десяти робочих днів не звернувся до НКРЗІ для отримання відповідного повідомлення про подання звітності, звітність вважається не поданою.

7. Станом на яку дату або за який період заповнюються фінансово-економічні та кількісні показники?

Звітність у частині фінансово-економічних показників складається операторами, провайдерами телекомунікацій наростаючим підсумком з початку року станом на кінець останнього дня звітного періоду, показники вказуються з округленням до двох знаків після коми. Кількісні показники вказуються станом на останню дату звітного періоду.

Форми звітності та інструкції з їх заповнення розміщено на офіційному вебсайті НКРЗІ у рубриці Операторам, провайдерам – Порядок звітності операторів, провайдерів телекомунікацій - Загальна інформація - Реєстр форм звітності операторів телекомунікацій.

8. Які дії застосовує НКРЗІ у разі складання звітності операторами, провайдерами телекомунікацій з порушення вимог Порядку?

У разі якщо звітність складено з порушенням вимог цього Порядку, НКРЗІ протягом 45 робочих днів повідомляє про це операторів, провайдерів телекомунікацій із зазначенням змісту порушення електронним листом, надісланим на електронну адресу, зазначену на офіційному вебсайті НКРЗІ (в Системі електронної звітності). У разі неотримання відповіді на електронне повідомлення протягом 14 днів оператору, провайдеру телекомунікацій надсилається офіційний лист.

9. Що робити, якщо оператор, провайдер телекомунікацій виявив помилку у раніше наданій звітності?

У разі самостійного виявлення операторами, провайдерами телекомунікацій помилок у раніше поданій звітності вони зобов’язані протягом місяця з дати надання такої звітності надати виправлену форму звітності до НКРЗІ у спосіб надання звітності, визначений Порядком.

10. Хто несе відповідальність за ненадання, несвоєчасне надання, надання недостовірних даних при поданні звітності тощо?

Відповідальними за ненадання, несвоєчасне надання, надання в неповному обсязі або надання недостовірних даних при поданні звітності та інформації у встановлені цим Порядком строки є оператори та провайдери телекомунікацій.

11. Де можно ознайомитися із зразком заповнення форми звітності №1-Т «Сфера телекомунікацій»?

Зразок заповнення форми звітності №1-Т «Сфера телекомунікацій» розміщено на офіційному вебсайті НКРЗІ у рубриці Операторам, провайдерам – Система електронної звітності, а також у рубриці Операторам, провайдерам - Порядок звітності операторів, провайдерів телекомунікацій - Загальна інформація - Зразок заповнення форми звітності №1-Т «Сфера телекомунікацій».