Загальна інформація


На засіданні, що відбулося 05 квітня 2016 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) затвердила Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації  (далі - Порядок).

Цей документ в установленому порядку був погоджений Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою України та Державною службою статистики України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 18.05.2016 за номером 739/28869. Його прийняттю передувало широке громадське обговорення з учасниками ринку телекомунікацій, під час якого враховувалися слушні зауваження та пропозиції.

Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації набрав чинності з 10.06.2016 із дня його офіційного опублікування в Офіційному віснику України № 43.

Зазначений нормативно-правовий акт встановлює процедуру надання НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності, необхідної для виконання НКРЗІ своїх повноважень, зокрема, для визначення ринків певних телекомунікаційних послуг та проведення їх аналізу, моніторингу тарифів, підготовки аналітичних матеріалів щодо стану і розвитку галузі зв’язку, розгляду звернень споживачів, аналізу результатів державного нагляду тощо в обсягах, формах та строки, які визначені цим Порядком.

Із введенням в дію нового Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації внесено зміни в частині вживання термінів, форм звітності та строків їх подання.

Дія цього Порядку поширюється на всіх операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на території України.

Подання звітності, згідно з Порядком, поширюється на всіх операторів, провайдерів телекомунікацій, які включені до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який розміщено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет в розділі  Операторам, провайдерам>> Реєстри>>Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій.

Звітність надається до НКРЗІ з супровідним листом на бланку оператора, провайдера телекомунікацій (за наявності), в якому наводиться перелік додатків (назва форми звітності, що подається) із зазначенням кількості аркушів кожного. Супровідний лист підписується керівником оператора, провайдера телекомунікацій або уповноваженою ним особою.

Звертаємо увагу! Якщо оператор, провайдер телекомунікацій включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, але фактично не здійснює діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного (зазначених) в цьому Реєстрі виду (видів) діяльності, він зобов’язаний повідомити НКРЗІ про це  листом у строк, встановлений для надання звітності.

Форми річної та піврічної звітності та інструкції щодо їх заповнення, які мають подавати оператори, провайдери телекомунікацій, затверджені рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 №180:

форма звітності № 1-К (піврічна) «Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій» та Інструкцію щодо її заповнення, зареєстрована в Мін'юсті 18 травня 2016 р. за № 740/28870 подається що півріччя не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним періодом;

форма звітності № 2-А (річна) «Розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкцію щодо її заповнення, зареєстрована в Мін'юсті 18 травня 2016 р. за № 741/28871 подається раз на рік не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним.

Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані надавати звітність в строки, встановлені Порядком.

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 04 листопада 2008 року № 1189 «Про затвердження Положення про звітність на ринку телекомунікацій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за № 59/16075, та від 25 грудня 2008 року № 1283 «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за № 60/16076, втратили чинність з 10.06.2016.

Звертаємо увагу! Форми звітності 1-ФМ, 2-ФГ, 3-ФН, 4-МЗ, 5-КТ скасовано!

За консультацією з питань порядку подання та правильності заповнення звітності ви можете звернутися до фахівців НКРЗІ. За консультацією з питань порядку правильності заповнення звітів операторів про якість телекомунікаційних послуг (форма № 11-ЯТП) ви можете звернутися до фахівців відділу нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв’язку.

Інформація з питань Структурний підрозділ Контакти

Щодо економічних показників:

Форма № 1-К (піврічна)
Форма № 2-А (річна)

Відділ звітності Департаменту економічного аналізу

044 202 00 55

mail:

zvit@nkrzi.gov.ua

Щодо звітності про якість телекомунікаційних послуг:

Форма № 11-ЯТП

Відділ нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв’язку 044 202 0078
Щодо використання виділеного номерного ресурсу Відділ номерного ресурсу Департаменту зв’язку 044 202 0080