Рішення № 270 від 20.07.2021
Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України
10.08.2021 за № 1050/36672

Відповідно до статей 18, 63 Закону України «Про телекомунікації», підпункту 14 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,
від 29 листопада 2012 року № 624, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2150/22462 (із змінами), такі зміни:

1)  у пункті 1.2 розділу І після слів «“Про захист прав споживачів”,» доповнити словами «“Про електронні довірчі послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг”,»;

2)  розділ ІІ доповнити новим пунктом такого змісту:

«2.4. Оператори, провайдери під час укладання договорів можуть використовувати електронний сенсорний пристрій або інші технічні засоби, що забезпечують додавання до договору створеного стороною електронного підпису або іншого аналогу власноручного підпису, який має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та прирівнюється до власноручного підпису в разі дотримання положень цих Вимог.»;

3)  у пункті 3.13 розділу ІІІ після слів «що посвідчує особу» доповнити словами «, або е-паспорт, сформований відповідно до законодавства.».

2. Департаменту правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 1 цього рішення, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 30 березня 2021 року № 1368-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ