Ліцензійний реєстр

Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних:

Найменування набору даних

Ліцензійний реєстр

Стислий опис змісту набору даних

Містить відомості щодо виданих ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Українська

Формат (формати), в якому доступний набір даних

xls

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

_

Дата актуальності даних у наборі даних

Станом на 31.08.2019

Періодичність оновлення набору даних

Щомісяця

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

Ліцензії, здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, реєстр, ліцензійний реєстр

Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Відповідальна особа

Назаренко Неллі Віталіївна
Ліщинський Микола Вікторович

E-mail відповідальної особи

n.nazarenko@nkrzi.gov.ua
lmv@nkrzi.gov.ua

Опис складу (елементів) набору даних

Формат

Параметри

Призначення


з/п

числовий

-

Нумерація позиції у відповідному розділі Реєстру

Найменування органу ліцензування

текстовий

-

Наймненування органу, яким видано ліцензію

Повне найменування ліцензіата

текстовий

          -

Організаційно правова форма та назва ліцензіата, ідентифікаційний код та назва населеного пункту, в якому зареєстрований ліцензіат

Ідентифікаційний код ліцензіата

числовий

-

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Місцезнаходження/місцепроживання ліцензіата

текстовий

-

Адреса реєстрації суб’єкта господарювання

Серія та  № ліцензії

текстовий

-

Серія та  № ліцензії (бланку ліцензії)

Дата видачі ліцензії

текстовий

-

Дата видачі ліцензії

Дата початку дії ліцензії

текстовий

-

Дата початку дії ліцензії

Дата закінчення дії ліцензії

текстовий

-

Дата останнього дня дії ліцензії

Місце здійснення діяльності ліцензіата

текстовий

-

Територія, на якій здійснюється діяльність за ліцензією

 

текстовий

-

Містить найменування виду діяльності за

 

текстовий

-

Примітка до виду діяльності (уточнює вид діяльності, позначає його специфіку)

Ліцензія діє

текстовий

-

Зазначається статус ліцензії – діюча/ не діюча

Ліцензійний реєстр (станом на 31.08.2019)