Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в НКРЗІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

        Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ

17.09.2018
(із змінами, внесеними протоколами засідань комісії з питань роботи із службовою інформацією НКРЗІ 
від 25.02.2020 № 1
від 06.10.2020 № 2)

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію і яким
присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування»
в Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

 

1.Відомості щодо охорони державної таємниці

1.1. Відомості, що розкривають зміст номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

1.2. Відомості щодо надання/скасування допуску до державної таємниці, надання/припинення доступу до державної таємниці із зазначенням назви посади, прізвища, ім’я, по батькові, наказу/розпорядження щодо допуску/доступу до державної таємниці, форми допуску до державної таємниці /ступеня обмеження доступу до секретної інформації тощо.

(пункт 1.2. викладено у новій редакції згідно протоколу засідання комісії з
 питань роботи із службовою інформацією НКРЗІ від 06.10.2020 № 2)

1.3. Відомості, які містяться в облікових картках громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці, картках результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці (після заповнення).

1.4. Відомості в цілому, що розкривають перелік режимних приміщень, їх призначення та місце розташування.

1.5. Відомості, які містяться в положенні про режимно-секретний орган та у посадових інструкціях працівників режимно-секретного органу.

1.6. Відомості в цілому, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньооб’єктовий режим, або технічне обладнання конкретного об’єкту інформаційної діяльності, який охороняється.

1.7. Відомості, які містяться в документах (інструкціях, звітах, положеннях, планах, листах тощо) щодо організації та запровадження заходів із забезпечення режиму секретності (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

1.8. Відомості про планування, організацію та фактичний стан охорони державної таємниці в НКРЗІ (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

1.9. Відомості щодо результатів контролю з окремих питань за станом режиму секретності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління НКРЗІ (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

1.10. Відомості, що розкривають зміст номенклатури секретних справ.

1.11. Відомості, які містяться в журналах обліку вхідних і підготовлених секретних документів; журналах режимно-секретного органу інвентарного обліку; журналах обліку секретних розпорядчих документів, розпорядчих документів з питань охорони державної таємниці, машинних носіїв секретної інформації; журналах обліку роботи користувачів в автоматизованих системах з обмеженим доступом.

1.12. Відомості про організацію секретного діловодства.

1.13. Відомості про організацію перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації, перегляду грифів секретності, знищення та особливості поводження з матеріальними носіями секретної інформації (без розкриття змісту секретної інформації).

1.14. Відомості, що містяться в актах знищення матеріальних носіїв секретної інформації, перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації, приймання-передавання матеріальних носіїв секретної інформації (із зазначенням найменувань), описах матеріальних носіїв секретної інформації (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

1.15. Відомості з окремих питань про результати контролю стану й організації роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

1.16. Відомості про організацію та результати перевірок дотримання вимог законодавства України, нормативно-правових актів та інших нормативних документів з питань охорони державної таємниці.

1.17. Відомості щодо забезпечення режиму секретності та захисту службової інформації під час підготовки та проведення заходів з міжнародного співробітництва.

1.18. Відомості про організацію та результати проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку секретної або службової  інформації, втрат матеріальних носіїв секретної або службової інформації, розголошення державної таємниці або службової інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації на об’єкті інформаційної діяльності (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

1.19. Відомості про фактичну обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

1.20. Відомості, які містять заходи щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану, порядок дій у разі виникнення загрози втрати матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, маршрутах перевезення матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом.

1.21. Відомості щодо виконання секретних документів із зазначенням конкретних заходів (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

(пункт 1.21. доповнений згідно протоколу засідання комісії з
 питань роботи із службовою інформацією НКРЗІ від 06.10.2020 № 2)

2. Відомості щодо мобілізаційної підготовки та цивільного захисту

2.1. Відомості щодо планування та виконання заходів мобілізаційної підготовки, мобілізаційних планів.

2.2. Відомості про довгострокові і річні програми мобілізаційної підготовки.

2.3. Відомості про стан мобілізаційної готовності, мобілізаційної підготовки.

2.4. Відомості про виконання робіт, надання послуг в інтересах Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

2.5. Відомості про показники із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб НКРЗІ на особливий період.

2.6.  Відомості щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час стосовно двох і більше працівників.

(пункт 2.6. викладено у новій редакції згідно протоколу засідання комісії з
 питань роботи із службовою інформацією НКРЗІ від 25.02.2020 № 1)

2.7. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування НКРЗІ в особливий період.

2.8. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення НКРЗІ на режим функціонування в умовах особливого періоду.

2.9. Відомості про заходи життєзабезпечення населення у межах основних видів діяльності НКРЗІ в особливий період.

2.10. Відомості про організацію проведення заходів керівним складом НКРЗІ за ступенями мобілізаційної готовності, їх зміст та терміни виконання,

2.11. Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис НКРЗІ на особливий період.

2.12. Відомості про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку.

2.13. Відомості про планування, організацію та здійснення заходів з цивільного захисту на особливий період.

2.14. Зведені відомості про стан цивільного захисту в НКРЗІ.

2.15. Відомості, що зазначаються в книзі обліку передання бланків спеціального військового обліку, військових квитків (тимчасових посвідчень) та особових карток.

2.16. Відомості, що зазначаються в книзі обліку бланків спеціального військового обліку.

3. Відомості щодо технічного захисту інформації з обмеженим доступом

3.1. Відомості, які містяться в положенні про службу захисту інформації автоматизованих систем, які призначені для обробки інформації з обмеженим доступом, в інструкціях щодо адміністрування цих систем.

3.2. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків щодо технічного захисту інформації з обмеженим доступом (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

3.3. Відомості про проектування, обслуговування та експлуатацію автоматизованих систем, які призначені для обробки інформації з обмеженим доступом, про склад технічних, програмних та апаратно-програмних засобів захисту інформації, що в них застосовуються (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

3.4. Відомості про проектування, побудову, періодичні спеціальні дослідження та стан комплексів технічного захисту інформації з обмеженим доступом (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

3.5. Відомості, що містяться в документах про придатність, обстеження, категоріювання об’єктів інформаційної діяльності, інформаційно-телекомунікаційних систем та копіювально-розмножувальної техніки, які застосовуються для обробки інформації з обмеженим доступом.

(пункт 3.5. викладено у новій редакції згідно протоколу засідання комісії з
 питань роботи із службовою інформацією НКРЗІ від 06.10.2020 № 2)

3.6. Відомості, що містяться в експлуатаційній документації на комплексні системи захисту інформації автоматизованих систем, які призначені для обробки інформації з обмеженим доступом (без розкриття змісту відомостей, що становлять державну таємницю).

3.7. Відомості, що зберігаються на з’ємних ідентифікаторах комплексів засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в автоматизованій системі, призначеній для обробки інформації, що становить державну таємницю.

3.8. Відомості щодо забезпечення керівництва урядовим зв’язком.

4. Інші відомості

4.1. Відомості, створені з використанням відомостей, що становлять службову інформацію органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій.

Голова Комісії з питань роботи
із службовою інформацією


Володимир ГРЕСЬКО

Секретар Комісії з питань роботи
із службовою інформацією


Людмила ПАСІЧНИК

Схвалено ЕК НКРЗІ
17.09.2018 № 1
(із зміною, внесеною протоколами засідань
комісії з питань роботи
із службовою інформацією НКРЗІ

від 25.02.2020 № 1
від 06.10.2020 № 2)