Регламент Науково-технічної ради НКРЗІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням №1 Науково-технічної ради
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації
Протокол № 1 від "15" березня 2013 р.
Голова Науково-технічної ради
І.Ю. Поліщук

1. Загальні положення
1.1. Регламент Науково-технічної ради Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - Регламент) врегульовує організаційні та процедурні питання діяльності Науково-технічної ради Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі – Науково-технічна рада) та її робочих органів.
1.2. Науково-технічна рада діє на підставі Положення та цього Регламенту.
1.3. Діяльність Науково-технічної ради та її робочих органів є публічною, відкритою та прозорою і здійснюється шляхом:
- проведення засідань Науково-технічної ради, які можуть бути черговими або позачерговими;
- роботи членів Науково-технічної ради в Тематичних комісіях Науково-технічної ради, робочих групах, секціях тощо;
- звернення за результатами діяльності Науково-технічної ради до відповідних органів для вирішення порушених питань;
- участі в проведенні Науково-технічної експертизи проектів нормативно-правових актів, перегляду регуляторних актів, розгляду та надання рекомендацій до проектів державних стандартів, технічних регламентів, норм і правил, інших нормативно-правових актів у сфері зв`язку та інформатизації, з точки зору їх наукової обґрунтованості;
- надання фахових консультацій з питань реалізації науково-технічної політики у сфері зв`язку та інформатизації;
- розгляду проектів державних цільових та інших програм у сфері зв`язку та інформатизації, у тому числі щодо розвитку інфраструктури, і надання науково обґрунтованих пропозицій до них;
- надання Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) пропозицій за результатами діяльності Науково-технічної ради;
- розгляду та обговорення річних та перспективних тематичних планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) та надання рекомендацій НКРЗІ щодо їх затвердження
- заслуховування результатів роботи комісій НКРЗІ з приймання закінчених НДДКР, розгляду результатів виконання НДДКР;
- участі визначених представників Науково-технічної Ради в засіданнях НКРЗІ та утворених робочих групах, комісіях, консультативно-дорадчих органах тощо;
- діяльності Голови Науково-технічної ради (далі - Голова Ради) відповідно до функцій та повноважень, визначених в Положенні та цьому Регламенті;
- діяльності Тематичних комісій, робочих груп, секцій відповідно до функцій та повноважень, визначених у цьому Регламенті;
- співпраці Науково-технічної ради з науково-технічними радами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими дорадчими органами НКРЗІ;
- надання пропозицій щодо визначення тематики проведення науково-практичних конференцій, нарад, семінарів за ініціативою НКРЗІ;
- оприлюднення результатів діяльності Науково-технічної ради на офіційному веб-сайті НКРЗІ та в інший прийнятний спосіб.

2. Планування роботи
2.1. Робота Науково-технічної ради ведеться за річними планами, що затверджуються Науково-технічною радою.
2.2. Формування проекту плану роботи Науково-технічної ради здійснюється секретарем Науково-технічної ради (далі – секретар НТР) спільно з Головою Науково-технічної ради на основі пропозицій, поданих від членів Науково-технічної ради та її Тематичних комісій, з урахуванням планів роботи НКРЗІ.
2.3. План роботи Науково-технічної ради передбачає:
- чергові засідання Науково-технічної ради;
- засідання робочих органів Науково-технічної ради;
- проведення відповідно до законодавства України Науково-технічної експертизи актів НКРЗІ;
- забезпечення інформування НКРЗІ, громадськості про діяльність Науково-технічної ради;
- інші заходи в межах повноважень Науково-технічної ради.
2.4. Члени Науково-технічної ради подають секретарю НТР свої пропозиції для включення до плану роботи Науково-технічної ради.
2.5. План роботи Науково-технічної ради може доповнюватися протягом року. Всі зміни до Плану роботи на календарний рік затверджуються на засіданні Науково-технічної ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЗІ.
2.6. План роботи Науково-технічної ради на наступний рік затверджується на першому засіданні Науково-технічної ради поточного року.

3. Порядок підготовки та проведення засідань Науково-технічної ради
3.1. Основною формою роботи Науково-технічної ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, якщо не прийняте інше рішення.
3.2. Чергові засідання Науково-технічної ради скликаються Головою Науково-технічної ради, а в разі його відсутності, за дорученням Голови Ради, першим заступником Голови Ради. В разі відсутності Голови і його першого заступника, за дорученням Голови Ради скликання чергового засідання Науково-технічної ради здійснюється заступником Голови Науково-технічної ради (далі - заступник Голови НТР). З цією метою Голова Ради узгоджує з НКРЗІ дату, час і місце проведення засідання Науково-технічної ради, формує проект порядку денного тощо.
3.3. Проект порядку денного формується Головою Ради відповідно до планів роботи Науково-технічної ради та Тематичних комісій, з урахуванням пропозицій членів Науково-технічної ради та її робочих органів.
Пропозиції до порядку денного подаються за підписом ініціатора. В пропозиції зазначається питання, надається обґрунтування необхідності його включення до порядку денного та відомості про доповідачів і проект рішення.
Остаточний варіант проекту порядку денного засідання Науково-технічної ради складає Голова Ради.
3.4. Про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання секретар НТР завчасно інформує членів Науково-технічної ради персонально шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою чи в інший прийнятний спосіб та розміщення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті НКРЗІ, але не пізніше ніж за два робочі дні до дати проведення засідання.
3.5. Ведення та зберігання протоколів засідань Науково-технічної ради, а також підготовка та розсилка необхідних матеріалів, здійснюється секретарем НТР.
3.6. Позачергові засідання Науково-технічної ради з визначенням порядку денного скликаються в обов`язковому порядку Головою Ради, або за ініціативою Голови НКРЗІ, або за ініціативою не менш ніж однієї третини загального складу членів Науково-технічної ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Науково-технічної ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються Голові Ради.
3.7. Рішення про скликання позачергового засідання Науково-технічної ради приймається Головою Науково-технічної ради протягом трьох днів з дати отримання секретарем НТР відповідної письмової пропозиції та проводиться не пізніше ніж у двотижневий строк з означеної дати.
3.8. Інформація про скликання позачергового засідання доводиться до відома членів Науково-технічної ради в порядку, визначеному цим Регламентом, як для чергових засідань.
3.9. Засідання Науково-технічної ради проводяться відкрито.
3.10. У засіданнях Науково-технічної ради мають право брати участь уповноважений представник (представники) НКРЗІ.
3.11. Засідання Науково-технічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.
3.12. Перед початком засідання Науково-технічної ради секретар НТР проводить письмову реєстрацію членів Науково-технічної ради - учасників засідання та запрошених осіб. У випадку відсутності кворуму протягом десяти календарних днів скликається позачергове засідання Науково-технічної ради з тим же порядком денним.
3.13. На початку засідання Науково-технічної ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується Головою Ради.
У разі, якщо від учасників засідання до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу. Після прийняття проекту порядку денного за основу, окремо голосуються всі зауваження та пропозиції до нього, після чого проект виноситься на голосування для затвердження його в цілому.
3.14. По кожному з розглянутих питань порядку денного засідання Науково-технічна рада ухвалює рішення.
3.15. Проекти рішень Науково-технічної ради готуються членами Науково-технічної ради, Тематичними комісіями та робочими групами Науково-технічної ради. Всі проекти рішень мають бути подані секретарю НТР не пізніше ніж за п’ять робочих днів до засідання Науково-технічної ради.
3.16. Усі проекти рішень доводяться до відома кожного члена Науково-технічної ради шляхом надсилання відповідної інформації електронною поштою чи в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку засідання Науково-технічної ради.
3.17. Усі суттєві зміни, пропозиції чи доповнення до проектів рішень надаються членами Науково-технічної ради письмово за власним підписом.
3.18. Головує на засіданні Науково-технічної ради Голова Ради, в разі його відсутності – перший заступник Голови Ради, в разі відсутності Голови і першого заступника Голови Ради - заступник Голови НТР.
3.19. Тривалість засідання Науково-технічної ради встановлюється його регламентом, але не повинна перевищувати 2 години без перерви. Перерва в засіданні Науково-технічної ради може бути оголошена головуючим на засіданні за пропозицією членів Науково-технічної ради. За рішенням Науково-технічної ради тривалість засідання може бути подовжена не більше ніж на одну годину.
3.20. Рішення Науково-технічної ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
3.21. Підрахунок голосів при голосуванні організовується секретарем НТР, якщо перед початком голосування Науково-технічною радою не прийнято іншого рішення (обрання лічильної комісії).
3.22. В окремих випадках Науково-технічна рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.
3.23. У разі проведення таємного голосування на засіданні Науково-технічної ради обов`язково обирається лічильна комісія в кількості трьох осіб відкритим голосуванням індивідуально за кожну із запропонованих кандидатур або кумулятивним голосуванням (щодо всіх кандидатів одночасно).
3.24. Протокол та рішення Науково-технічної ради підписуються Головою Ради та секретарем.
3.25. Під час проведення засідання Науково-технічної ради секретар Науково-технічної ради веде протокол засідання, оформлює його та подає на підпис Голові Ради.
3.26. Протокол засідання має містити:
- місце, дату та час проведення засідання;
- порядок денний;
- повний список присутніх осіб (у вигляді додатку, відповідно до реєстрації);
- питання, які були поставлені на голосування;
- прийняті рішення;
- кількісні підсумки голосування з кожного питання.
У разі прийняття рішення членами Науково-технічної ради шляхом опитування за допомогою електронної пошти, про це зазначається в протоколі.
3.27. Протокол оформлюється у трьох примірниках, один з яких знаходиться у Голови Ради, другий примірник зберігається у секретаря НТР, третій надається НКРЗІ.
3.28. Інформація про результати засідання Науково-технічної ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ.
3.29. Науково-технічна рада може ухвалювати рішення також шляхом електронного опитування членів Науково-технічної ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть Голова Ради або не менше однієї третини членів ради.
3.30. Процедура ухвалення рішень шляхом електронного опитування передбачає розсилання секретарем НТР кожному члену Науково-технічної ради та приймання відповідей секретарем НТР від членів Науково-технічної ради з використанням електронної пошти, а саме:
3.30.1. розсилання секретарем НТР кожному члену Науково-технічної ради повідомлення про проведення опитування;
3.30.2. розсилання секретарем НТР кожному члену Науково-технічної ради проекту рішення та/чи бюлетенів для голосування/опитування;
3.30.3. встановлення терміну для надсилання членами Науково-технічної ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;
3.30.4. узагальнення пропозицій та зауважень;
3.30.5. підготовку та розсилання секретарем НТР кожному членові Науково-технічної ради остаточного варіанта рішення;
3.30.6. голосування/опитування членів Науково-технічної ради щодо остаточного варіанта проекту рішення.
3.31. Одночасно з повідомленням про проведення опитування кожному члену Науково-технічної ради мають бути надіслані матеріали, на підставі яких член Науково-технічної ради приймає рішення з кожного питання, винесеного на опитування.
3.32. Заповнений бюлетень або відповідь на повідомлення для голосування/опитування надсилається секретарю НТР електронною поштою.
3.33. У випадку проведення опитування рішення Науково-технічної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували в електронній формі більше половини всіх членів Науково-технічної ради у визначений термін, що не перевищує сім робочих днів з дати надсилання питання.
3.34. Підрахунок голосів з питань, винесених на опитування, здійснюється секретарем НТР на підставі отриманих повідомлень або бюлетенів, надісланих членами Науково-технічної ради.
3.35. За результатами опитування складається протокол про результати опитування, який підписується Головою ради та секретарем НТР. Після цього повідомлення з надісланими відомостями або бюлетені для опитування передаються секретареві НТР на зберігання.
3.36. Протокол про результати опитування є документом, який свідчить про прийняття Науково-технічною радою рішення з питань, винесених на опитування.
3.37. Інформація про результати опитування повідомляється членам Науково-технічної ради шляхом електронної розсилки, не пізніше ніж через три робочі дні після складання протоколу про результати опитування.
3.38. Організація та контроль за повідомленням всіх членів Науково-технічної ради про проведення опитування та/чи отримання ними бюлетенів покладається на секретаря НТР.

4. Керівні особи Науково-технічної ради
4.1. Керівними особами Науково-технічної ради (надалі - керівні особи) є Голова Ради, перший заступник та заступник Голови. Розподіл функціональних повноважень між заступниками Голови здійснюється відповідно до напрямків, якими вони керують, та узгоджується на засіданні Науково-технічної ради.
4.2. Голова Науково-технічної ради очолює Науково-технічну раду та здійснює загальне керівництво діяльністю Ради.
4.3. Голова Ради має право звертатися від імені Науково-технічної ради до всіх органів влади, підприємств, установ, організацій тощо та представляє Науково-технічну раду у відносинах з ними.
4.4. Голові Ради надано право підпису всіх видів документів від імені Науково-технічної ради.
4.5. У разі припинення повноважень Голови Ради його обов`язки до обрання нового Голови НТР виконує перший заступник Голови Ради.
4.6. Обов`язки з контролю за виконанням рішень Науково-технічної ради, її Тематичних комісій, робочих груп і секцій та організація їх діяльності, підготовки засідань, порядку денного, ведення та оформлення протоколу зборів, проектів рішень Науково-технічної ради, здійснення організаційного та інформаційного забезпечення діяльності Науково-технічної ради, організація документообігу, виконання інших розпоряджень, що випливають із рішень Науково-технічної ради, покладаються на секретаря НТР.

5. Документальне забезпечення діяльності Науково-технічної ради
5.1. Матеріально-технічні функції діяльності Науково-технічної ради забезпечує Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ за посередництвом секретаря НТР.
5.2. Організаційні та інформаційні функції діяльності Науково-технічної ради, а також організацію діловодства та роботи з розгляду заяв, звернень, пропозицій громадян та членів Науково-технічної ради, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, проектів нормативних актів, що надходять на експертизу тощо (далі - документів), покладається на секретаря НТР.
5.3. Усі документи приймаються та реєструються секретарем НТР у журналі в день надходження. Документи, подані на особистому прийомі Голові Ради, заступникам Голови Ради, головам Тематичних комісій або членам Науково-технічної ради, також підлягають реєстрації в журналі.
5.4. Після реєстрації документа секретар передає документ Голові Ради або особі, яка виконує його обов`язки. Виходячи зі змісту документу, Голова Ради надає відповідні доручення своїм заступникам, керівникам Тематичних комісій шляхом накладення резолюції на документ і передачі його на виконання своїм заступникам.
5.5. Строк розгляду та опрацювання документа визначається з урахуванням достатності часу на якісне його опрацювання, необхідності проведення додаткових заходів для його виконання, терміновості вирішення того чи іншого питання або розгляду питання на засіданні Науково-технічної ради тощо.
5.6. З урахуванням змісту, документ може бути розписаний на декілька Тематичних комісій для його належного опрацювання та надання вичерпної відповіді. У такому випадку Головою Ради визначається Тематична комісія, яка буде головним виконавцем документу. Інші Тематичні комісії надають допомогу у межах своєї компетенції в його опрацюванні та підготовці відповіді або висновків. Форма участі в опрацюванні такого документа визначається керівниками Тематичних комісій в робочому порядку.
5.7. У залежності від змісту документа, Тематична комісія готує проект відповіді, висновку або рішення Науково-технічної ради, який підписується керівником Тематичної комісії і разом із супроводжувальними документами та електронною версією подається секретарю НТР.
5.8. У разі, якщо член Науково-технічної ради, що входить до складу цієї Тематичної комісії, не згоден з проектом відповіді, висновку або рішення, він може висловити свою окрему думку, що додається до проекту та в подальшому зберігається у секретаря НТР.
5.9. Секретар НТР готує остаточний варіант відповіді або висновку, подає його на підпис Голові Ради та після цього у визначеному цим Регламентом порядку надсилає особі чи організації, яка звернулась до Науково-технічної ради.
5.10. Відповіді від імені Науково-технічної ради надаються на бланку Науково-технічної ради за підписом Голови Ради з обов`язковим зазначенням виконавця/виконавців.
5.11. Уся вихідна документація виготовляється у двох примірниках (дозволяється виготовлення копії з оригіналу), один з яких (копія) підшивається у справу вихідної документації та зберігається разом із вхідними документами у секретаря НТР.

6. Діяльність Тематичних комісій Науково-технічної ради
6.1. З метою налагодження роботи Науково-технічної ради та відпрацювання питань відповідно до покладених на неї завдань, за відповідними напрямками діяльності рішенням Голови Науково-технічної ради утворюються постійні робочі органи Науково-технічної ради – Тематичні комісії. Персональний склад Тематичних комісій визначається на засіданні Науково-технічної ради шляхом голосування.
6.2. Кожен член Науково-технічної ради визначається в якій з Тематичних комісій він буде працювати на постійній основі, про що письмово повідомляє секретаря НТР.
6.3. Тематична комісія вважається сформованою, якщо у ній виявили бажання працювати на постійній основі не менше п`яти членів Науково-технічної ради.
6.4. У разі необхідності, персональний склад, кількість Тематичних комісій та їх назви можуть бути змінені рішенням Науково-технічної ради за поданням Голови НТР.
6.5. Тематичну комісію очолює керівник з числа членів Науково-технічної ради, який затверджується Науково-технічною радою за поданням Голови Ради.
6.6. Керівник Тематичної комісії:
- здійснює загальне керівництво Тематичною комісією;
- здійснює організацію та планування діяльності комісії;
- веде засідання комісії;
- в межах своїх повноважень надає доручення членам Науково-технічної ради, які входять до складу комісії;
- в межах своїх повноважень контролює своєчасність та якість виконання членами комісії поставлених завдань;
- може залучати до роботи комісії експертів, спеціалістів відповідного напряму діяльності, представників органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо;
- виконує інші функції, які випливають з обов`язків голови комісії.
6.7. Засідання Тематичних комісій проводяться за необхідністю. Тематична комісія здійснює свою роботу у формі засідань або електронного опитування.
6.8. Дату, час, місце та форму проведення засідання Тематичної комісії визначає її керівник.
6.9. Формування порядку денного засідання Тематичної комісії здійснюється за пропозицією керівника Тематичної комісії, членів Тематичної комісії, Голови НТР або заступника, який координує діяльність відповідної Тематичної комісії.
6.10. Засідання Тематичної комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більшість від її постійного складу.
6.11. Рішення Тематичної комісії приймаються шляхом голосування членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос керівника Тематичної комісії.
Рішення Тематичної комісії оформлюється у формі протоколу засідання комісії.
Копія рішення Тематичної комісії передається секретарю НТР для інформування Голови Ради та членів Науково-технічної ради. Секретар НТР інформує щодо прийнятого рішення Тематичної комісії членів Науково-технічної ради.

7. Організація роботи тимчасових робочих органів Науково-технічної ради
7.1. За рішенням Голови Науково-технічної ради з метою вирішення комплексних, окремих та нагальних завдань, можливе створення тимчасових робочих, експертних та ініціативних груп Науково-технічної ради (далі - тимчасові робочі органи). Тимчасові робочі органи готують окремі питання до розгляду на засіданні Науково-технічної ради, готують та проводять окремі заходи Науково-технічної ради.
7.2. Тимчасові робочі органи створюються на визначений період часу, про що вказується в рішенні про їх створення.
7.3. До складу таких тимчасових робочих органів можуть бути включені за їх згодою представники НКРЗІ, науково-дослідних інститутів, експерти, фахівці відповідного напряму діяльності тощо.
7.4. Основною формою роботи тимчасових робочих органів є засідання, які проводяться у відкритому режимі.

8. Взаємовідносини Науково-технічної ради з НКРЗІ
8.1. Взаємовідносини Науково-технічної ради з НКРЗІ здійснюються на постійній партнерській та публічній основі.
8.2. Науково-технічна рада подає НКРЗІ клопотання про включення до складу створюваних НКРЗІ постійних та тимчасових робочих органів представників Науково-технічної ради.
8.3. Науково-технічна Рада щороку готує та подає до НКРЗІ пропозиції до річних та перспективних тематичних планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Науково-технічної ради.
8.4. Голова Ради в обов`язковому порядку інформує НКРЗІ про ухвалені Науково-технічною радою рішення.
8.5. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого Голова Ради вносить на розгляд Голови НКРЗІ. За результатами розгляду проекту рішення Голова НКРЗІ, в залежності від компетенції, може винести його на розгляд НКРЗІ або підписати відповідний наказ.
8.6. Члени Науково-технічної ради для виконання своїх обов`язків безперешкодно допускаються до приміщення НКРЗІ.

9. Порядок висвітлення діяльності Науково-технічної ради
9.1. На офіційному веб-сайті НКРЗІ в рубриці "Науково-технічна Рада" в обов`язковому порядку розміщується положення про Науково-технічну раду, її плани роботи, інформація про прийняті рішення, щорічний звіт про діяльність, інформація про склад та керівних осіб Науково-технічної ради.
Така інформація може розміщуватися і в інших засобах масової інформації, за наявності відповідних можливостей.
9.2. Щорічний звіт про діяльність Науково-технічної ради перед його оприлюдненням затверджується Науково-технічною радою на її засіданні.
9.3. Розміщення офіційної інформації про діяльність Науково-технічної ради на офіційному веб-сайті НКРЗІ здійснюється секретарем НТР за письмовим погодженням з Головою Ради.
9.4. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну позицію Науково-технічної ради з того чи іншого питання може висловлювати Голова Ради або, за його дорученням, один із заступників Голови Ради.
9.5. У всіх інших випадках члени Науково-технічної ради, при взаємодії із засобами масової інформації обов`язково зазначають, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Науково-технічної ради.

10. Заключні положення
10.1. Регламент Науково-технічної ради затверджується Науково-технічною радою на її засіданні більшістю голосів.
10.2. Рішення про внесення змін до Регламенту приймаються на засіданні Науково-технічної ради не менш ніж двома третинами від загальної кількості голосів.