Положення про Науково-технічну раду НКРЗІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення НКРЗІ 17.05.2012 № 240

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-технічну раду Національноїкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Науково-технічна рада Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - НТР) утворена відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067/2011, і є постійно діючим дорадчим органом НКРЗІ.

1.2.НТР у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями НКРЗІ, наказами та розпорядженнями Голови НКРЗІ з питань, що належать до його компетенції, і цим Положенням.

1.3.НТР призначена для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів діяльності НКРЗІ, науково-технічного забезпечення розвитку сфери телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку (далі - сфера зв`язку та інформатизації), пропозицій щодо стратегії розвитку інформаційного суспільства, обговорення найважливіших програм та проектів з питань, віднесених до її компетенції.

1.4.До складу НТР входять Голова НТР, який її очолює, перший заступник, заступник Голови НТР, секретар та інші члени НТР.

Головою НТР є член НКРЗІ.

Персональний склад Ради та зміни до нього затверджуються рішенням НКРЗІ.

Пропозиції по персональному складу НТР, у тому числі щодо Голови НТР, його першого заступника і заступника, а також секретаря НТР, формуються ініціативною групою, подаються Голові НКРЗІ, який вносить їх на розгляд та затвердження НКРЗІ.

Персональний склад НТР формується з представників НКРЗІ, державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР), висококваліфікованих фахівців наукових установ, вищих навчальних закладів та інших установ, підприємств, організацій, що здійснюють діяльність, пов`язану із сферою зв`язку та інформатизації.

Члени НТР беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.5.НТР організує свою діяльність згідно з річним планом роботи, який складається на основі пропозицій членів НТР, приймається на засіданні НТР та оформляється протоколом засідання.

1.6.Організаційно-технічне забезпечення діяльності НТР покладається на Департамент забезпечення діяльності НКРЗІ.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1.Обговорення питань формування та реалізації науково-технічної політики НКРЗІ щодо державного регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, вироблення відповідних пропозицій та рекомендацій.

2.2.Розгляд та затвердження напрямків проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) з наукової та технічної підтримки здійснення державного регулювання та нагляду у сфері зв`язку та інформатизації.

3. ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. НТР відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1.Розглядає та обговорює науково-технічні проблеми державного регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, рекомендує до затвердження річні та перспективні тематичні плани НДДКР.

3.1.2.Розглядає концепції перспективних напрямків розвитку сфери зв`язку та інформатизації, стратегічні питання розвитку цієї сфери, результати наукових досліджень та розробки нормативних документів; аналізує результати роботи у міжнародних організаціях зв`язку, дає оцінку найбільш важливим науковим, науково-технічним та проектним роботам, виконаним з метою розвитку ринку телекомунікацій та послуг поштового зв`язку України.

3.1.3.Розглядає результати виконання НДДКР.

3.1.4.Заслуховує результати роботи комісій НКРЗІ з приймання закінчених НДДКР, оцінює результати впливу впровадження сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій на підвищення ефективності діяльності операторів і провайдерів телекомунікацій та якості послуг, що ними надаються.

3.1.5.Надає фахові консультації з питань реалізації науково-технічної політики у сфері зв`язку та інформатизації.

3.1.6.Розглядає проекти державних цільових та інших програм, у тому числі щодо розвитку інфраструктури, у сфері зв`язку та інформатизації і надає науково обґрунтовані пропозиції до них.

3.1.7.Розглядає та надає рекомендації до проектів державних стандартів, технічних регламентів, норм і правил, інших нормативно-правових актів у сфері зв`язку та інформатизації, з точки зору їх наукової обґрунтованості.

3.1.8.Надає пропозиції щодо визначення тематики проведення науково- практичних конференцій, нарад, семінарів за ініціативою НКРЗІ.

3.1.9.Забезпечує співробітництво з науково-технічними радами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими дорадчими органами НКРЗІ.

3.2.Основною формою роботи НТР є засідання, які проводяться за рішенням Голови НТР.

Засідання НТР проводить її Голова, а у разі його відсутності - перший заступник Голови НТР. У разі відсутності Голови НТР та його першого заступника - засідання НТР проводить заступник Голови НТР.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях НТР, проведення організаційної роботи, яка забезпечує діяльність НТР, ведення протоколів засідань, опрацювання проектів рішень, забезпечення ознайомлення з прийнятими рішеннями членів НТР, а також підготовку річних звітів про діяльність НТР, забезпечує секретар НТР.

Матеріали, які планується розглянути на засіданні НТР, подаються Голові та іншим членам НТР не пізніше як за п`ять робочих днів до їх розгляду.

3.3.Засідання НТР вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини її членів.

На своїх засіданнях НТР розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Розгляд конкретного питання на засіданні НТР завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів НТР.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації НТР зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член НТР, який не підтримує пропозиції (рекомендації) НТР, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.4.Пропозиції та рекомендації НТР можуть бути реалізовані шляхом прийняття НКРЗІ або Головою НКРЗІ відповідно до компетенції рішення, проект якого вносить Голова НТР.

3.5.Члени НТР мають право вносити пропозиції по включенню до порядку денного засідання НТР окремих питань, ознайомлюватися з матеріалами, що розглядаються на засіданні НТР.

3.6. Про дату, час та порядок денний засідання НТР члени НТР сповіщаються секретарем НТР персонально у термін не пізніше ніж за два робочих дні до засідання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ГОЛОВИ НТР

4.1.Голова НТР здійснює загальне керівництво діяльністю НТР, координує свою діяльність із Радою дорадчих органів НКРЗІ, діє від імені НТР відповідно до цього Положення.

4.2.Голова НТР зобов`язаний забезпечити виконання покладених на неї основних завдань та функцій, визначати дату, час та порядок денний засідання НТР, вести її засідання.

4.3.Голова НТР має право:

4.3.1.Залучати шляхом письмового або усного запрошення до участі у роботі НТР за їх згодою відповідних фахівців, представників науково- дослідних та проектних інститутів, вищих навчальних закладів, а також представників інших підприємств, установ та організацій; представників органів державної влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками).

4.3.2.Запрошувати на засідання керівних працівників та спеціалістів НКРЗІ, УДЦР.

Утворювати у разі необхідності із персонального складу НТР тематичні комісії, секції, робочі групи тощо.