Регламент НКРЗІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв`язку та інформатизації
від 21.10.2014 № 720
(зі змінами, внесеними рішенням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв`язку та інформатизації
від 15.12.2015 № 662,
рішенням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв`язку та інформатизації
 від 17.01.2017 № 27,

рішенням Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
від 08.01.2019 № 7,

рішенням Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
від 11.02.2020 № 59,
рішенням Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
від 24.03.2020 № 129,
рішенням Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
від 19.05.2020 № 200,
рішенням Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
від 09.02.2021 № 49)

 

РЕГЛАМЕНТ
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент (далі - Регламент) розроблений відповідно до законів України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про поштовий зв'язок", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", інших актів законодавства та встановлює порядок організації діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ, Комісія).

1.2. У випадках, не врегульованих у цьому Регламенті, з питань організації діяльності Комісії працівники НКРЗІ керуються законодавством України.

2. Організація роботи НКРЗІ

2.1. Планування роботи.

2.1.1. НКРЗІ розробляє та затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік (далі - річний план) не пізніше 15 грудня поточного року.

2.1.2. Річний план повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування самостійних структурних підрозділів НКРЗІ, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

2.1.3. Проект річного плану розробляється Департаментом правового забезпечення на підставі пропозицій членів НКРЗІ, керівника Апарату, керівників самостійних структурних підрозділів НКРЗІ та керівника державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР).

Для розроблення проекту річного плану наказом Голови НКРЗІ може бути утворена робоча група з членів НКРЗІ, інших працівників Комісії та УДЦР.

2.1.4. Якщо на підставі доручення Голови НКРЗІ, у тому числі за пропозицією члена НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, готується проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого річного плану, відповідальний за підготовку такого проекту самостійний структурний підрозділ НКРЗІ або УДЦР, повинен ініціювати внесення змін до річного плану шляхом подання до Департаменту правового забезпечення за встановленою ним формою пропозицій, погоджених з членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Голова та члени НКРЗІ мають право самостійно ініціювати внесення змін до річного плану.

Зміни до річного плану вносяться не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проекту регуляторного акта або дня внесення цього проекту на розгляд НКРЗІ для прийняття його за основу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

2.1.5. Затверджений річний план та зміни до нього оприлюднюються шляхом розміщення їх на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет (далі - офіційний веб-сайт Комісії) не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

2.1.6. Контроль за виконанням річного плану здійснюється щокварталу Департаментом правового забезпечення та доводиться до відома Голови та членів НКРЗІ, керівника Апарату не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

2.2. Звітування.

2.2.1. Виконання річного плану висвітлюється у річному звіті НКРЗІ, який підлягає оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії до 1 квітня року, наступного за звітним.

2.2.2. Річний звіт складається Департаментом економічного аналізу на підставі інформації, наданої самостійними структурними підрозділами та УДЦР до 1 березня року, наступного за звітним.

2.2.3. Інформація, яка надається самостійними структурними підрозділами до річного звіту, має бути погоджена з членами НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Форма річного звіту затверджується наказом Голови НКРЗІ.

2.3. Визначення повноважень Голови, членів НКРЗІ, керівника Апарату та інших працівників Комісії.

2.3.1. Повноваження Голови НКРЗІ та членів НКРЗІ визначаються законом та Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 N 1067.

За спільним погодженням Голови та членів НКРЗІ наказом Голови НКРЗІ здійснюється розподіл функцій між членами НКРЗІ та їх взаємозамінність.

У межах виконання визначених функцій члени НКРЗІ організовують підготовку проектів рішень Комісії, погоджують їх, здійснюють листування інформаційного характеру та взаємодіють з державними органами, суб'єктами господарювання, громадянами.

Керівник Апарату здійснює повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України.

2.3.2. Положення про самостійні структурні підрозділи НКРЗІ розробляються керівниками цих підрозділів та затверджуються наказом Голови НКРЗІ, проект якого погоджується керівником відповідного самостійного структурного підрозділу НКРЗІ, Управлінням персоналу, Відділом документального забезпечення та Архіву, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції, Департаментом правового забезпечення, керівником Апарату, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, іншими посадовими особами у разі потреби.

Положення про структурні підрозділи у складі самостійних структурних підрозділів НКРЗІ розробляються керівниками цих підрозділів та затверджуються наказом керівника Апарату, проект якого погоджується керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів НКРЗІ, Управлінням персоналу, Відділом документального забезпечення та Архіву, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції, Департаментом правового забезпечення, іншими посадовими особами у разі потреби.

Посадові обов’язки працівників НКРЗІ визначаються у посадових інструкціях, які розробляються та погоджуються у визначеному порядку та затверджуються керівником Апарату.

2.4. НКРЗІ за необхідності затверджує план підготовки проектів нормативно-правових актів, які приймаються без урахування вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2.5. У випадках, передбачених законодавством, НКРЗІ або її самостійні структурні підрозділи провадять свою діяльність також згідно з іншими планами, які готуються та затверджуються у встановленому порядку.

2.6. Самостійні структурні підрозділи НКРЗІ провадять свою діяльність згідно з квартальним планами, що затверджуються Головою НКРЗІ. Складовою частиною квартальних планів є заходи з розробки проектів нормативно-правових актів відповідно до річного плану або доручення Голови НКРЗІ, у тому числі за пропозиціями членів НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

3. Засідання НКРЗІ

3.1. Правомочність і визначення дня проведення засідання.

3.1.1. Засідання НКРЗІ проводиться якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.

3.1.2. Засідання НКРЗІ проводяться за рішенням Голови НКРЗІ у разі потреби, але, як правило, не рідше одного разу на тиждень.

3.1.3. Дата, час та місце проведення засідання Комісії визначається Головою НКРЗІ у визначений ним спосіб.

У разі, якщо в день засідання НКРЗІ розглянуто не всі заплановані питання порядку денного, оголошується перерва і засідання переноситься на день, час та місце, визначені Головою НКРЗІ.

3.1.4. Голова НКРЗІ може прийняти рішення про проведення засідання Комісії у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена НКРЗІ в такому режимі у засіданні Комісії. У зазначеному засіданні беруть участь Голова та члени НКРЗІ, а також інші особи, які визначені Головою НКРЗІ.

3.2. Порядок денний засідання НКРЗІ і терміни його оприлюднення.

3.2.1. Пропозиції до питань порядку денного засідання НКРЗІ подаються Головою, членами НКРЗІ, керівником Апарату, керівниками самостійних структурних підрозділів НКРЗІ (за погодженням з членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ), УДЦР засобами системи електронного документообігу НКРЗІ (далі – СЕД НКРЗІ) або електронною поштою (у разі потреби) окремо до кожного проекту рішення з урахуванням визначених законодавством термінів розгляду і прийняття рішень, віднесених до повноважень НКРЗІ.

Проект порядку денного засідання НКРЗІ готується відділом організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності.

3.2.2. Порядок денний засідань НКРЗІ затверджується Головою НКРЗІ.

3.2.3. Порядок денний засідань НКРЗІ оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії невідкладно після затвердження Головою НКРЗІ, але не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання.

3.2.4. Порядок денний засідань НКРЗІ складається з таких питань:

про розгляд заяв суб'єктів господарювання щодо ліцензування користування радіочастотним ресурсом України;

про ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України у смугах радіочастот загального користування;

про ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку;

про виключення з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

розгляд заяв операторів щодо номерного ресурсу;

розгляд проектів законів України та інших нормативно-правових актів;

різне;

про державний нагляд.

3.3. Підготовка матеріалів на засідання НКРЗІ.

3.3.1. До розгляду на засіданні НКРЗІ відповідними самостійними структурними підрозділами Комісії, УДЦР готуються проект рішення та матеріали до нього стосовно кожного з питань, включених до порядку денного. Підготовлений проект рішення візується керівником відповідального самостійного структурного підрозділу та надсилається на погодження засобами СЕД НКРЗІ або електронною поштою (у разі потреби) керівникам самостійних структурних підрозділів, представники яких брали участь у підготовці проекту рішення, директору Департаменту правового забезпечення (одному із його заступників) та члену(ам) НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Підготовка проектів рішень з питань надання адміністративних послуг здійснюється з урахуванням строків та порядку, визначених у відповідних технологічних картках адміністративних послуг, що надаються НКРЗІ.

У разі наявності у члена НКРЗІ зауважень та/або пропозицій до проекту рішення проект рішення візується членом НКРЗІ із зауваженнями та/або пропозиціями, що не є перешкодою для подання проекту рішення до відділу організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності.

Підготовлений проект рішення надсилається засобами СЕД НКРЗІ або електронною поштою (у разі потреби) на ознайомлення Голові та всім членам НКРЗІ.

3.3.2. У разі наявності пропозицій та/або зауважень до проекту рішення, а також його непогодження з мотивів невідповідності законодавству, посадова особа відповідно візує вказаний проект рішення із пропозиціями та/або зауваженнями або не погоджує його із доданням до проекту рішення своєї позиції щодо проекту рішення засобами СЕД НКРЗІ або електронною поштою (у разі потреби).

3.3.3. Підготовлені для розгляду на засіданні НКРЗІ проект рішення та матеріали до нього (за винятком проектів нормативно-правових актів, у тому числі проектів регуляторних актів) мають бути надані відділом організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності для ознайомлення Голові, членам НКРЗІ, керівнику Апарату та директору Департаменту правового забезпечення не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення засідання.

У виняткових, обґрунтованих випадках проект рішення та матеріали до нього за ініціативою керівника відповідального самостійного структурного підрозділу, керівника Апарату або члена НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ можуть надаватися з дозволу Голови НКРЗІ без дотримання терміну, встановленого абзацом першим цього підпункту, або безпосередньо на засіданні Комісії.

3.3.4. Члени НКРЗІ вивчають надані матеріали і, при можливості, всі неузгодженості вирішують з працівниками структурних підрозділів Комісії до засідання. Члени НКРЗІ готують пропозиції та зауваження щодо наданих матеріалів з метою оперативного розгляду питань і прийняття виважених рішень під час проведення засідання Комісії.

3.3.5. Відповідальність за якість та своєчасність подання матеріалів для розгляду на засіданні НКРЗІ несе керівник самостійного структурного підрозділу Комісії, до функціональних обов'язків якого відноситься супровід відповідного питання. У разі підготовки матеріалів УДЦР відповідальність за якість та своєчасність їх подання несе керівник УДЦР.

3.3.6. Голова та члени НКРЗІ мають право розробити власний проект рішення та представити його на розгляд Комісії у терміни, встановлені цим Регламентом. У разі підготовки проекту рішення Головою або членом НКРЗІ візування цього проекту працівниками структурних підрозділів Комісії не потрібно.

3.3.7. Неподання необхідних матеріалів у терміни, встановлені в абзаці першому пункту 3.3.3 та розділі 4 цього Регламенту, може бути за рішенням Голови НКРЗІ підставою для зняття з розгляду на засіданні відповідних питань.

3.3.8. Здійснення контролю за дотриманням виконавської та службової дисципліни в НКРЗІ віднесено до повноважень керівника Апарату згідно з пунктом 8 частини другої статті 17 Закону України "Про державну службу".

3.4. Форми проведення засідань НКРЗІ.

3.4.1. Засідання НКРЗІ проводяться у формі відкритих або закритих слухань.

3.4.2. Рішення про розгляд відповідного питання у формі відкритого чи закритого слухання приймається Головою НКРЗІ одночасно із затвердженням порядку денного засідання Комісії.

3.4.3. У формі відкритих слухань проводяться засідання у разі розгляду питань порядку денного щодо розроблених НКРЗІ проектів законів України та інших нормативно-правових актів, а також з інших, визначених Головою НКРЗІ, питань, що мають важливе суспільне значення.

У засіданнях, що проводяться у формі відкритих слухань, мають право брати участь громадяни України та іноземці, особи без громадянства, представники суб'єктів ринку телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку, громадських організацій та засобів масової інформації відповідно до Порядку участі у засіданнях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, громадян України та іноземних громадян, представників суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій та засобів масової інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 31.05.2012 N 267, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2012 за N 1047/21359.

За наявності технічної можливості відбувається онлайн-трансляція в мережі Інтернет засідань НКРЗІ, що проводяться у формі відкритих слухань.

3.4.4. У формі закритих слухань проводяться засідання у разі розгляду питань порядку денного:

а) які пов'язані з таємною інформацією, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, службовою інформацією або іншою інформацією, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень;

б) щодо проведення позапланових перевірок суб'єктів у сферах, віднесених до компетенції НКРЗІ;

в) за результатами державного нагляду у сферах, віднесених до компетенції НКРЗІ;

г) з інших питань, визначених Головою НКРЗІ.

3.4.5. Рішення щодо розгляду питання у формі закритого слухання приймається Головою НКРЗІ з врахуванням (у разі наявності) висновків експертних комісій (з питань державної таємниці та службової інформації), службових записок керівника Апарату, керівників самостійних структурних підрозділів, відповідальних за підготовку та розгляд конкретного питання, звернень фізичних або юридичних осіб щодо обмеження доступу до конфіденційної інформації, яка підлягає розгляду.

У разі прийняття рішення про розгляд питання у формі закритого слухання у порядку денному засідання НКРЗІ робиться відмітка "Питання буде розглядатися у формі закритого слухання".

Під час розгляду питання у формі закритого слухання на засіданні Комісії можуть бути присутні виключно Голова НКРЗІ, члени НКРЗІ, інші працівники Комісії, до компетенції яких відноситься питання, а також за рішенням Голови НКРЗІ інші запрошені на розгляд цього питання особи.

3.4.6. Підготовка та проведення засідань НКРЗІ у формі закритих слухань, які пов'язані з таємною інформацією, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, здійснюється з дотриманням вимог законодавства України у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом та технічного захисту на об'єктах інформаційної діяльності.

3.4.7. У разі включення до порядку денного засідання НКРЗІ питань, перелік яких визначено частиною п'ятою статті 70 Закону України "Про телекомунікації", а також частиною четвертою статті 38 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", самостійні структурні підрозділи НКРЗІ згідно з компетенцією в обов'язковому порядку забезпечують направлення запрошень відповідно операторам телекомунікацій, ліцензіатам на користування радіочастотним ресурсом України або їх представникам у термін, не пізніше 10 робочих днів до очікуваної дати розгляду відповідного питання порядку денного засідання.

3.5. Процедура розгляду питань, які включені до порядку денного засідання НКРЗІ.

3.5.1. Засідання проводить Голова НКРЗІ або член НКРЗІ, який виконує його обов'язки (далі також - головуючий).

3.5.2. У визначений час головуючий, за наявності кворуму, відкриває засідання НКРЗІ і, після обговорення, з урахуванням підготовленості запропонованих для розгляду питань, оголошує, за потреби, зміни до окремих питань порядку денного.

3.5.3. При наявності обставин, за яких рішення НКРЗІ з питання, включеного до порядку денного, не може бути прийняте на даному засіданні, розгляд питання за рішенням Голови Комісії може бути відкладено з урахуванням визначених законодавством термінів для розгляду та прийняття рішення. Зокрема, такими обставинами можуть бути:

а) відсутність на засіданні учасників засідання, якщо їхня присутність на засіданні є обов'язковою;

б) відсутність письмового проекту рішення та/або решти необхідних матеріалів до проекту рішення;

в) необхідність отримання додаткових матеріалів до проекту рішення;

г) призначення експертизи, передбаченої законодавством;

д) необхідність залучення до участі в розгляді інших заінтересованих осіб або їх представників;

е) інші обставини, що перешкоджають розгляду питання.

3.5.4. Розгляд питання починається з виступу посадової особи НКРЗІ, УДЦР або члена НКРЗІ, які доповідають по суті питання, що розглядається.

3.5.5. Доповідач зобов'язаний:

а) викласти зміст питання, представити проект рішення та зауваження (пропозиції), отримані в ході його підготовки. Проект рішення, крім констатуючої частини, зокрема, має містити пункти щодо розміщення чи не розміщення рішення на офіційному веб-сайті Комісії, назви самостійного структурного підрозділу НКРЗІ або прізвища та посади осіб, відповідальних за його виконання;

б) відповісти на запитання Голови НКРЗІ та членів НКРЗІ.

3.5.6. Головуючий на засіданні у разі потреби надає слово членам Комісії, посадовим особам НКРЗІ, УДЦР, а також може надати право висловити пропозиції і зауваження по суті питання, що розглядається, та пропозиції до проекту рішення запрошеним на засідання особам.

У разі необхідності головуючий визначає час для обговорення відповідного питання.

3.5.7. Будь-які запитання, коментарі, пропозиції, зауваження і висловлювання, які не стосуються суті питання, що розглядається, а також без дозволу головуючого на засіданні НКРЗІ не допускаються.

3.5.8. Голова і члени НКРЗІ мають право внести в ході обговорення питання проект рішення, що відрізняється від проекту, який був представлений доповідачем.

3.5.9. Обговорення питання припиняється за рішенням головуючого.

3.5.10. Під час засідання НКРЗІ відділом організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності ведеться аудіозапис. Після засідання аудіозапис використовується для підготовки протоколу засідання Комісії.

3.6. Голосування.

3.6.1. Після завершення обговорення питання головуючий виносить проект рішення на голосування.

3.6.2. Перед кожним голосуванням головуючий формулює назву і зміст рішення, що ставиться на голосування, та пропонує провести голосування щодо нього.

3.6.3 У випадку наявності декількох проектів рішень з одного питання черговість голосування по кожному з них визначається часом подання проектів рішень.

3.6.4. Після оголошення головуючим початку голосування не дозволяється його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.6.5. Рішення НКРЗІ приймаються відкритим поіменним голосуванням. Результати голосування заносяться до протоколу.

3.6.6. Після закінчення голосування головуючий оголошує його повні результати та рішення, прийняте за результатами голосування.

3.6.7. У разі порушення порядку голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3.6.8. Члени НКРЗІ, які проголосували проти запропонованого рішення, мають право пояснити підстави своєї позиції, які заносяться до протоколу засідання.

3.6.9. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу НКРЗІ.

3.6.10. Голова та/або член НКРЗІ, який не підтримує прийняте рішення, має право надати письмове обґрунтування своєї позиції, яке додається до протоколу засідання.

3.7. Етика поведінки на засіданнях НКРЗІ.

3.7.1. Всі присутні на засіданнях НКРЗІ зобов'язані:

а) дотримуватися законодавства України;

б) шанобливо ставитись до Голови та членів НКРЗІ, усіх присутніх на засіданні;

в) виконувати вказівки головуючого щодо дотримання порядку на засіданні;

г) дотримуватись тиші в залі засідань, не користуватися мобільними телефонами;

д) не входити до зали засідань і не виходити з неї під час розгляду питань порядку денного без особливої потреби;

е) не створювати інших перешкод для нормального проведення засідання.

3.7.2. За порушення вимог законодавства та/або перешкоджання проведенню засідання НКРЗІ його учасник зобов'язаний за рішенням головуючого на засіданні НКРЗІ залишити залу засідань.

У разі прийняття головуючим рішення залишити залу засідань учасник (представник учасника) засідання, якому у визначених законом випадках передбачена необхідність здійснення обов'язкового попереднього запрошення, зобов'язаний на наступне засідання направити іншого представника.

Головуючий може також оголосити перерву або закрити засідання. У випадку, якщо проведенню засідання перешкоджає член НКРЗІ, головуючий також може оголосити перерву або закрити засідання.

3.8. Оформлення протоколів та рішень НКРЗІ.

3.8.1. Засідання Комісії протоколюється. Ведення протоколу засідань Комісії здійснюється відділом організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності.

3.8.2. У протоколі засідання зазначаються:

- дата та місце проведення засідання;

- прізвища присутніх - головуючого і членів НКРЗІ;

- питання, що розглядаються;

- перелік учасників засідання, що виступали з певного питання;

- результати поіменного голосування;

- протокольні доручення;

- прийняті рішення.

До протоколу додається список доповідачів та запрошених на засідання, затверджений Головою НКРЗІ. Протокол засідання Комісії повинен бути остаточно оформлений і підписаний протягом двох робочих днів після закінчення засідання.

3.8.3. Протокол засідання Комісії підписують головуючий на засіданні і начальник відділу організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності.

Після підписання протоколу аудіозапис засідання знищується.

3.8.4. За рішенням Голови НКРЗІ або члена Комісії, який виконує його обов'язки, протоколи засідань можуть бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою НКРЗІ.

Відповідальність за зберігання протоколів засідань, рішень НКРЗІ, протокольних доручень Голови Комісії або члена Комісії, який виконує його обов'язки, несе начальник відділу організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності.

3.8.5. Рішення Комісії оформлюються відділом організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності протягом двох робочих днів після закінчення засідання.

Відповідність рішення, що оформлюється, прийнятому на засіданні НКРЗІ рішенню, підтверджується візами доповідача з відповідного питання, керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку проекту рішення (у разі його запрошення на засідання), директора Департаменту правового забезпечення, членів Комісії, які були присутні під час розгляду даного питання.

Разом з рішенням директору Департаменту правового забезпечення та членам НКРЗІ надається для ознайомлення протокол засідання.

Рішення підписується Головою НКРЗІ або членом Комісії, який виконує його обов'язки на момент прийняття рішення.

Документи (ліцензії, дозволи, тощо), видані на виконання рішення НКРЗІ, підписуються Головою НКРЗІ або членом Комісії, який виконує його обов'язки, на момент підписання цих документів.

3.8.6. Рішення НКРЗІ оформлюються, як правило, в одному примірнику.

У випадках, визначених законом, щодо необхідності вручення або надсилання заінтересованій особі рішення НКРЗІ, таке рішення виготовляється у відповідній кількості примірників, які пронумеровуються. При цьому примірник N 1 рішення НКРЗІ зберігається у відділі організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності, а примірники рішення НКРЗІ з відповідною нумерацією вручаються або надсилаються заінтересованій особі самостійним структурним підрозділом НКРЗІ, який відповідав за підготовку проекту цього рішення.

У разі прийняття однотипних позитивних рішень НКРЗІ за зверненнями значної кількості заявників допускається їх виготовлення одним документом (рішенням НКРЗІ) в одному примірнику.

3.9. Контроль за виконанням рішень НКРЗІ та протокольних доручень Голови НКРЗІ або члена Комісії, який виконує його обов'язки, у яких зазначені терміни винесення питань для розгляду на засіданнях Комісії, здійснюється Сектором контролю.

Інформація про стан виконання рішень НКРЗІ та протокольних доручень Голови НКРЗІ або члена Комісії, який виконує його обов'язки, щотижнево подається Сектором контролю відповідно Голові Комісії або члену НКРЗІ, який виконує його обов'язки.

3.10. У разі виникнення потреби внесення змін до прийнятих НКРЗІ рішень, проекти змін до рішень НКРЗІ розробляються та приймаються у порядку, встановленому для розробки та прийняття проектів рішень НКРЗІ.

Якщо у документі (ліцензії, дозволі, тощо), виданому на виконання рішення НКРЗІ, допущені помилки технічного характеру, які не потребують внесення змін до рішення НКРЗІ, виправлення таких помилок здійснюється посадовою особою НКРЗІ (особою, що виконує її обов'язки), яка підписала вказаний документ, шляхом видання відповідного нового документа.

Документ, на заміну якого видано новий, вилучається в установленому порядку із відміткою про втрату ним чинності.

4. Нормотворча діяльність

4.1. Нормотворча діяльність НКРЗІ провадиться на основі та на виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з власної ініціативи.

4.2. Розроблення проекту нормативно-правового акта, у тому числі проекту регуляторного акта, в НКРЗІ покладається на самостійний структурний підрозділ відповідно до його компетенції або УДЦР (далі - головний розробник) на підставі річного плану, доручення Голови НКРЗІ або члена Комісії, який виконує його обов'язки.

4.3. Для розроблення проекту нормативно-правового акта, у тому числі проекту регуляторного акта, наказом Голови НКРЗІ може утворюватися робоча група. До складу робочої групи залучаються керівні спеціалісти та працівники НКРЗІ, УДЦР та інші спеціалісти, у тому числі центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники громадськості, які мають досвід роботи та необхідні знання з питань щодо яких розробляється відповідний нормативно-правовий акт.

4.4. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта, у тому числі проекту регуляторного акта, головний розробник дотримується відповідно вимог Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 N 870, Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 N 1156), Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.04.2005 № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.03.2020 № 1207/5).

4.5. Головний розробник надає розроблений проект нормативно-правового акта, у тому числі проект регуляторного акта, Департаменту правового забезпечення та іншим заінтересованим структурним підрозділам НКРЗІ з метою отримання до нього пропозицій та зауважень.

4.6. Проекти нормативно-правових актів, у тому числі проекти регуляторних актів, які розробляються Апаратом НКРЗІ та УДЦР надаються разом з матеріалами до них:

1) Голові НКРЗІ та членам НКРЗІ у термін, не пізніше ніж:

а) при первинному їх розгляді - за 10 робочих днів до дати проведення засідання;

б) після прийняття за основу та публічного обговорення - за 4 робочі дні до дати проведення засідання.

2) Департаменту правового забезпечення та іншим заінтересованим структурним підрозділам НКРЗІ у термін, не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення засідання щодо первинного їх розгляду.

У виняткових випадках термін, визначений у цьому пункті, може бути скорочений Головою НКРЗІ або членом НКРЗІ, який виконує його обов'язки, але не менше ніж до 2 робочих днів.

Проекти нормативно-правових актів, у тому числі проекти регуляторних актів, надаються на погодження разом з документами, передбаченими законодавством, та проектом рішення НКРЗІ.

4.7. У строк не менше, ніж за 4 робочих дні до дня очікуваного розгляду на засіданні НКРЗІ проекту нормативно-правового акта, у тому числі проекту регуляторного акта, з метою прийняття цього акта (схвалення його проекту), головний розробник подає в установленому порядку відповідний проект до Департаменту правового забезпечення для проведення його антидискримінаційної, гендерно-правової та/або юридичної експертиз.

Департамент правового забезпечення в одноденний строк направляє проект нормативно-правового акта, у тому числі проект регуляторного акта, розгляд якого на засіданні НКРЗІ очікується з метою прийняття, уповноваженому підрозділу (особі) з питань запобігання та виявлення корупції для його дослідження у дводенний строк на предмет виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Після отримання висновку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції щодо проекту нормативно-правового акта, у тому числі проекту регуляторного акта, Департамент правового забезпечення за підписом його директора надає головному розробнику висновок за результатами проведення юридичної експертизи за встановленою наказом Голови НКРЗІ формою та/або висновки про проведення антидискримінаційної, гендерно-правової експертиз за встановленими Кабінетом Міністрів України формами.

4.8. Перед поданням на засідання НКРЗІ проект нормативно-правового акта, у тому числі проект регуляторного акта, погоджується шляхом візування керівниками усіх заінтересованих самостійних структурних підрозділів, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та членами НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ. У разі наявності розбіжностей у позиціях вказаних осіб до проекту рішення додаються письмові зауваження.

4.9. Проекти нормативно-правових актів, які відповідно до закону не є проектами регуляторних актів, розробляються, розглядаються та приймаються без врахування вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

4.10. Розгляд та прийняття проектів нормативно-правових актів, які є проектами регуляторних актів.

4.10.1. Після розроблення головним розробником або робочою групою проекту регуляторного акта, розгляду його відповідними структурними підрозділами, Департаментом правового забезпечення та членами НКРЗІ, проект разом з пояснювальною запискою, аналізом регуляторного впливу, повідомленням про оприлюднення та іншими документами, передбаченими цим Регламентом та законодавством, виноситься на розгляд Комісії для прийняття за основу.

У разі, якщо проект регуляторного акта є додатком до проекту розпорядчого документа НКРЗІ, яким цей проект регуляторного акта затверджуватиметься, за основу приймається проект рішення НКРЗІ, додатком до якого є проект регуляторного акта.

4.10.2. В разі прийняття проекту регуляторного акта за основу він оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії протягом п'яти робочих днів відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та у випадках, передбачених законодавством, подається на погодження до заінтересованих державних органів.

4.10.3. У разі, якщо в процесі оприлюднення проекту регуляторного акта, його відкритих обговорень, а також узгоджень із заінтересованими державними органами:

а) надійшли зауваження та пропозиції, вказаний проект доопрацьовується головним розробником, погоджується у порядку, встановленому пунктом 4.8 цього Регламенту, та повторно виноситься на розгляд Комісії для його схвалення. При повторному винесенні проекту до нього додаються матеріали за результатами обговорення: порівняльні таблиці, протоколи розбіжностей, зауваження та пропозиції учасників обговорення та заінтересованих державних органів.

б) не надійшло зауважень та пропозицій до проекту і його погоджено заінтересованими державними органами, головний розробник погоджує його у порядку, встановленому пунктами 4.7 та 4.8 цього Регламенту, та виносить у тижневий строк на розгляд Комісії для його прийняття (якщо прийняття акта належить до компетенції НКРЗІ) або схвалення (якщо прийняття акта належить до компетенції інших державних органів).

У разі схвалення НКРЗІ проекту регуляторного акта із урахуванням зауважень та пропозицій, головний розробник забезпечує у триденний строк організацію подання схваленого проекту на повторне погодження до заінтересованих державних органів.

4.10.4. Після надходження результатів повторного погодження проекту регуляторного акта заінтересованими державними органами, передбаченого підпунктом "а" пункту 4.10.3 цього Регламенту, головний розробник погоджує його у порядку, встановленому пунктом 4.7 та 4.8 цього Регламенту, та виносить у тижневий строк на розгляд Комісії для його прийняття (схвалення).

4.11. Після прийняття (схвалення) НКРЗІ:

а) нормативно-правовий акт НКРЗІ, у тому числі регуляторний акт НКРЗІ, протягом трьох робочих днів подається головним розробником на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

б) проект нормативно-правового акта, у тому числі проект регуляторного акта, подається Головою НКРЗІ в установленому законодавством порядку на розгляд відповідного державного органу.

Контроль за належною підготовкою документів згідно з цим пунктом Регламенту та подальшим супроводженням рішення НКРЗІ покладається на керівника головного розробника.

4.12. Підготовлені НКРЗІ проекти нормативно-правових актів, які в процесі врегулювання розбіжностей із заінтересованими державними органами або в процесі доопрацювання в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, зазнали змін, що не стосуються концептуального характеру цих проектів актів і пов'язані, зокрема, з приведенням їх у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, стилістичними, граматичними уточненнями, візуються Головою НКРЗІ із дотриманням процедур погодження, передбачених цим Регламентом, та не потребують обов'язкового розгляду їх на засіданні НКРЗІ.

Процедура візування Головою НКРЗІ, передбачена абзацом першим цього пункту, застосовується також у разі внесення змін до нормативно-правових актів, які знаходяться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4.13. Відповідальність за дотриманням термінів надання на погодження проектів нормативно-правових актів, у тому числі проектів регуляторних актів, а також за якість, повноту переліку документів, які готуються, покладається на керівника головного розробника.

4.14. Проекти змін до нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних актів, розробляються, розглядаються та приймаються у порядку, встановленому для проектів нормативно-правових актів, у тому числі проектів регуляторних актів.

4.15. Проект спільного нормативно-правового акта, у тому числі регуляторного акта, організацію роботи щодо підготовки якого здійснює НКРЗІ, розробляється відповідно до вимог цього розділу Регламенту.

5. Розгляд проектів нормативно-правових та інших актів, у тому числі спільних, підготовлених іншими державними органами

5.1. Розгляд проектів нормативно-правових актів та інших актів, які надходять на погодження до НКРЗІ як до заінтересованого державного органу від комітетів Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, розглядаються у порядку, встановленому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 N 1156), іншими нормативно-правовими актами.

На виконання доручення Голови НКРЗІ на розгляд Комісії в порядку власної ініціативи може бути винесено проект акта, підготовлений суб'єктом права законодавчої ініціативи, державними органами.

5.2. Самостійний структурний підрозділ НКРЗІ, який визначений відповідальним за опрацювання відповідного проекту акта, підготовленого іншим державним органом, опрацьовує у встановлені строки такий проект акта із заінтересованими структурними підрозділами НКРЗІ та, у разі його спрямування на врегулювання відносин, які стосуються повноважень Комісії, готує проект рішення НКРЗІ, та вносить його у встановленому цим Регламентом порядку на розгляд Комісії.

У разі, якщо надісланий на погодження до НКРЗІ проект нормативно-правового акта та іншого акта спрямований на врегулювання відносин, які не стосуються повноважень Комісії, самостійний структурний підрозділ НКРЗІ, який визначений відповідальним за опрацювання відповідного проекту акта, в установленому порядку забезпечує підготовку та направлення інформаційного листа про те, що відносини, на врегулювання яких спрямований такий проект акта, не стосуються повноважень Комісії.

(пункт 5.2 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 15.12.2015 р. N 662)

5.3. За результатами розгляду НКРЗІ може бути прийнято рішення:

а) про затвердження висновку стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття проекту акта, у тому числі із наданням у разі потреби зауважень та/або пропозицій до нього концептуального характеру, або щодо недоцільності прийняття проекту акта у зв'язку із зауваженнями до нього концептуального характеру - у разі надходження проекту акта від комітетів Верховної Ради України відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 N 1861-VI. Висновки стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття проекту акта, у тому числі із наданням у разі потреби зауважень та/або пропозицій до нього концептуального характеру, або щодо недоцільності прийняття проекту акта у зв'язку із зауваженнями до нього концептуального характеру готуються відповідно до форми, затвердженої наказом Голови НКРЗІ;

(підпункт "а" пункту 5.3 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 15.12.2015 р. N 662)

б) погодити проект акта без зауважень, погодити проект акта із зауваженнями та/або пропозиціями до нього, не погодити проект акта - у разі надходження проекту акта від центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування;

в) висловити позицію про підтримку проекту акта, про підтримку проекту акта із зауваженнями та/або пропозиціями, про не підтримку проекту акта та висловлення до нього зауважень - у разі розгляду проекту акта в порядку власної ініціативи НКРЗІ.

5.4. Рішенням НКРЗІ, яким визначається позиція щодо проекту нормативно-правового акта чи іншого акта, доручається самостійному структурному підрозділу НКРЗІ, відповідальному за опрацювання такого акта, забезпечити в установленому порядку направлення відповіді суб'єкту, який направляв проект акта на погодження.

5.5. Проект спільного нормативно-правового акта, у тому числі регуляторного акта, який надійшов на погодження або опрацювання до НКРЗІ від державного органу, який забезпечує організацію роботи щодо підготовки спільного нормативно-правового акта, розглядається Комісією відповідно до вимог цього розділу Регламенту.

У разі надходження до НКРЗІ на затвердження проекту спільного нормативно-правового акта, у тому числі регуляторного акта, керівник самостійного структурного підрозділу НКРЗІ, який визначений відповідальним за його опрацювання, у робочому порядку з'ясовує у відповідального виконавця державного органу, який забезпечує організацію роботи щодо підготовки відповідного спільного акта, інформацію про:

наявність всіх документів, необхідних для подання спільного нормативно-правового акта на державну реєстрацію;

готовність всіх суб'єктів нормотворення спільного нормативно-правового акта затвердити його однією датою;

орієнтовну дату подання на державну реєстрацію спільного нормативно-правового акта.

У разі наявності всіх документів, необхідних для подання спільного нормативно-правового акта на державну реєстрацію, готовності всіх суб'єктів нормотворення спільного нормативно-правового акта затвердити його однією датою, самостійний структурний підрозділ НКРЗІ, який визначений відповідальним за опрацювання проекту акта, опрацьовує такий акт із заінтересованими структурними підрозділами НКРЗІ, готує проект рішення НКРЗІ та вносить його у встановленому цим Регламентом порядку на розгляд Комісії.

За результатами розгляду проекту рішення НКРЗІ про затвердження спільного нормативно-правового акта Комісія може прийняти рішення про затвердження спільного нормативно-правового акта або відмову у його затвердженні із зазначенням конкретних пропозицій та/або зауважень до нього, у тому числі редакції відповідних його положень.

6. Порядок проведення нарад

6.1. Апаратні наради.

6.1.1. Апаратні наради проводяться, як правило, один раз на тиждень.

6.1.2. Голова НКРЗІ або член НКРЗІ, який виконує його обов'язки, проводить апаратні наради для розгляду поточних питань роботи Апарату Комісії.

6.1.3. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій Голови НКРЗІ, членів НКРЗІ, керівника Апарату та керівників самостійних структурних підрозділів.

6.1.4. Організацію проведення апаратних нарад здійснює відділ організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності.

6.1.5. Рішення, прийняті на апаратній нараді, оформлюються відділом організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності в одноденний строк протоколом. Протокол наради підписує Голова НКРЗІ або член НКРЗІ, який виконує його обов'язки.

6.1.6. За результатами апаратної наради Головою НКРЗІ або членом НКРЗІ, який виконує його обов'язки, можуть даватися протокольні доручення, які оформлюються відділом організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності одночасно з протоколом наради засобами СЕД НКРЗІ або електронною поштою (у разі потреби) та у дводенний термін передаються для виконання посадовим особам НКРЗІ або УДЦР, які відповідають за їх виконання.

6.1.7. Контроль за виконанням протокольних доручень Голови НКРЗІ або члена Комісії, який виконує його обов'язки, здійснюється Сектором контролю.

6.2. Оперативні наради.

6.2.1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, Голова НКРЗІ, члени НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, або керівник Апарату проводять оперативні наради.

6.2.2. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам оперативної наради у термін, не менше ніж за два робочих дні до її проведення, а з додаткових (позапланових) питань - у день її проведення.

6.2.3. За вказівкою головуючого, рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються протоколом. Протокол оперативної наради підписується головуючим. Протокол розміщується у СЕД НКРЗІ для реєстрації відділом організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності.

6.2.4. Організація проведення оперативної наради та ведення протоколу покладається на самостійний структурний підрозділ НКРЗІ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

6.2.5. Контроль за виконанням протокольних доручень, наданих на оперативних нарадах, здійснює Сектор контролю.

6.3. Міжвідомчі наради.

6.3.1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в НКРЗІ можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших державних органів за їх згодою.

6.3.2. Порядок денний та матеріали до наради надсилаються учасникам міжвідомчої наради не пізніше ніж за два робочих дні до початку її проведення.

6.3.3. Організація міжвідомчих нарад покладається на члена НКРЗІ, визначеного Головою НКРЗІ, та на самостійний структурний підрозділ НКРЗІ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

6.3.4. Рішення, прийняті на міжвідомчій нараді, оформлюються протоколом. Протокол міжвідомчої наради підписується відповідальним членом НКРЗІ. Протокол передається засобами СЕД НКРЗІ або електронною поштою (у разі потреби) для реєстрації до відділу організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності.

6.3.5. Контроль за виконанням протокольних доручень, наданих на міжвідомчих нарадах, здійснює відповідний самостійний структурний підрозділ НКРЗІ та Сектор контролю.

7. Організація роботи з документами

7.1. Організація роботи з документами в НКРЗІ, контроль за своєчасним їх розглядом здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в НКРЗІ, затвердженої наказом Голови НКРЗІ.

7.2. Порядок роботи з документами, справами, виданнями та іншими матеріальними носіями інформації з обмеженим доступом визначається законодавством України у сфері охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

8. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

8.1. З метою організації взаємодії із засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, НКРЗІ забезпечує:

- проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю;

- можливість присутності на засіданнях НКРЗІ представників ЗМІ та громадськості у порядку, передбаченому НКРЗІ;

- організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів та перспектив державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку;

- інформування громадськості про діяльність НКРЗІ шляхом публікації прес-релізів, проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, "гарячих" телефонних ліній, видання офіційного друкованого бюлетеню, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність НКРЗІ, розміщення інформації про її діяльність на офіційному веб-сайті Комісії тощо;

- проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації та мережі Інтернет стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження.

9. Організація роботи із зверненнями споживачів та громадян

9.1. Звернення споживачів та громадян, адресовані НКРЗІ, розглядаються відповідно до законодавства. За зверненнями громадян ведеться окреме діловодство відповідно до законодавства.

9.2. Відповіді за результатами розгляду звернень громадян підписуються Головою НКРЗІ або членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, у разі, якщо розгляд питання не потребує погодження з іншими членами НКРЗІ.

9.3. Голова та члени НКРЗІ проводять особистий прийом громадян згідно із затвердженим наказом Голови НКРЗІ графіком, що доводиться до відома громадян.

9.4. У разі відсутності Голови або члена НКРЗІ, який проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює член НКРЗІ відповідно до взаємозамінності членів НКРЗІ в період їх тимчасової відсутності.

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін