Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації від 09.09.2014 № 628 (набрання чинності 24.10.2014) внесені зміни до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (далі – Положення)

Основні зміни стосуються:

В частині процедури визначення можливості застосування нового типу РЕЗ або ВП:

I. Змінена форма заяви щодо щодо визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі- РЕЗ або ВП) на території України (в частині уточнення форми зазначення адміністративних даних про суб`єкта господарювання (виробник1, уповноважена ним особа2 чи імпортер продукції3) (далі - Заявник) тощо).

1 Фізична чи юридична особа - резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа - резидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодавства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа - резидент України, яка відновлює продукцію
2 Будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та уклала з виробником письмовий договір або одержала від виробника довіреність діяти від його імені щодо визначених завдань стосовно обов’язків виробника, встановлених Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Технічним регламентом радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 679
3 Будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави

II. Визначено виключний перелік додаткової інформації, яку необхідно надати до заяви про визначення можливості застосування РЕЗ або ВП відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», а саме:

версії, визначені виробником програмного забезпечення, або прошивки, які впливають на дотримання (регулюють потужність, класи випромінювання тощо) та забезпечують виконання вимог у сфері користування радіочастотним ресурсом, а також фотографії або ілюстрації, які відображають зовнішній вигляд, нанесення маркування на продукцію або на упаковку, фотографії конструктивних (зовнішніх) антен (за наявності);
порівняння відхилень параметрів РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), які планує застосовувати Заявник для підтвердження відповідності у разі застосування нормативних документів щодо підтвердження відповідності (далі - НДП) інших, ніж визначені Планом як основні загальні стандарти для відповідної радіотехнології.

III. Отримання рішення НКРЗІ про визначення можливості або неможливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України є адміністративною послугою, її надання здійснюється відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Втім, Заявник може використати узагальнені умови застосування (узагальнені відомості про призначення, технічні характеристики та умови застосування видів РЕЗ та ВП у певній радіотехнології), що оприлюднені на веб-сайті НКРЗІ (станом на 24.10.2014 року на веб-сайті НКРЗІ оприлюднено 49 узагальнених умов застосування видів РЕЗ (ВП) в 22 дозволених в Україні радіотехнологіях).

Відповідно до пункту 2.7 Положення, якщо призначення, технічні характеристики та умови застосування в певній радіотехнології нового типу РЕЗ (ВП) відповідають визначеним НКРЗІ узагальненим умовам застосування, суб`єкт господарювання використовує ці узагальнені умови застосування без додаткового отримання окремого рішення НКРЗІ щодо визначення можливості застосування цього нового типу РЕЗ (ВП).
У такому разі суб`єкт господарювання не звертається до НКРЗІ, а посилається на конкретні узагальнені умови застосування для підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України, номер та дату рішення, якими вони були схвалені.

IV. Вводиться обов’язкова норма, що оцінка відповідності національним стандартам або НДП, заявленим Заявником у документах згідно з пунктом 2.1 Положення та наведеним у рішенні про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України або в узагальнених умовах застосування, що використані Заявником відповідно до пункту 2.7 Положення, є обов’язковою.

Зазначеною нормою підвищується відповідальність Заявника за подання до НКРЗІ повної і достовірної інформації про РЕЗ або ВП (чи добровільного використання узагальнених умов застосування у визначеному порядку, без звернення до НКРЗІ) та обов’язкового застосування Заявником заявлених у заявочних документах стандартів чи нормативних документів (або визначених в узагальнених умов застосування), для процедур оцінювання та підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 679 (далі - Технічний регламент радіообладнання).
На бажання Заявника та у відповідності з абзацом другим статті 9 Закону України «Про підтвердження відповідності» виробник чи постачальник також має право підтвердити відповідність продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання та Плану використання радіочастотного ресурсу України для застосування в Україні в певній радіотехнології іншими, ніж відповідність стандартам, шляхами, передбаченим Технічним регламентом радіообладнання.
У цьому випадку Заявник подає до НКРЗІ Заяву щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та інші документи відповідно до вимог частини четвертої статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», а також порівняння відхилень параметрів РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), які планує застосовувати Заявник для підтвердження відповідності у разі застосування НДП інших, ніж визначені використання радіочастотного ресурсу України як основні загальні стандарти для відповідної радіотехнології.
За результатами опрацювання заявочних документів НКРЗІ приймає рішення про можливість або неможливість застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України. У триденний термін після його прийняття рішення направляється Заявнику. Згідно з пунктом 2.5 Положення повідомлення про прийняте рішення надсилається Заявнику протягом трьох робочих днів після його прийняття на вказану в заяві адресу електронної пошти. На бажання Заявника повідомлення додатково надсилається в письмовій формі на вказану в заяві поштову адресу в межах України.

В частині ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування:

I. Визначено основну мету ведення Реєстру:
Реєстр формується з метою забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб, у тому числі користувачів радіочастотного ресурсу України, до інформації стосовно:
конкретних типів РЕЗ та ВП (продукції, до складу якої входять РЕЗ), що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, з визначенням для них умов застосування (експлуатації) в радіотехнологіях, що заявлені Заявником;
відповідності умові застосування в Україні конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), визначеної частиною першою статті 25 Закону;
виконання рішень про визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ та ВП на території України в смугах радіочастот загального користування.

II. Заявник після виконання рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ та ВП на території України в смугах радіочастот загального користування (або узагальнених умов застосування) надає до НКРЗІ наступну підтверджуючу інформацію для її обліку у Реєстрі:
1) письмову заяву (звернення) на ім’я Голови НКРЗІ у довільній формі із повідомленням про виконання відповідного рішення НКРЗІ щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ та ВП на території України в смугах радіочастот загального користування (або узагальнених умов застосування для відповідного виду РЕЗ та ВП), або про необхідність внесення змін.

У заяві зазначається найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб – підприємців) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця, засоби зв’язку (телефон, факс, електронну пошту, на яку заявник бажає отримати повідомлення про внесення інформації до Реєстру, поштову адресу у разі необхідності надсилання листа для уточнення поданої до НКРЗІ інформації.

Заява підписується керівником суб’єкта господарювання (або уповноваженою нею особою із документальним підтвердженням для вчинення зазначених дій) чи фізичною особою – підприємцем, із зазначенням дати підписання звернення (за внутрішньою системою діловодства заявника зазначається вихідний номер та дати листа).

Заява та документи направляються поштою на адресу НКРЗІ (вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001) або подаються у робочі години для реєстрації безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю НКРЗІ (вул. Хрещатик, 22, тел. (044) 278 11 82, 278 11 83, тел./факс (044) 278 11 84)
2) декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання.
Копія декларації засвідчуються відповідно до ДСТУ 4163-2003 шляхом відповідного запису: відмітки про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (за наявності). Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.

При цьому надаються підтверджені документально повноваження особи, що підписала декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання (якщо декларацію про відповідність підписала інша особа, ніж керівник суб’єкта господарювання,). Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
Допускається надання окремим листом .

3) копію сертифіката дослідження конструкції, звіту про перевірку та оцінку системи управління якості або висновку призначеного органу з оцінки відповідності пристроїв, що підтверджують позитивні результати оцінювання відповідності радіообладнання призначеним органом з оцінки відповідності згідно з пунктом 29 Технічного регламенту радіообладнання - в залежності від вибраного декларантом модуля оцінювання відповідності Технічну регламенту радіообладнання

Копія документу засвідчуються відповідно до ДСТУ 4163-2003 шляхом відповідного запису: відмітки про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (за наявності). Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.

4) якщо Заявник використав узагальнені умови застосування відповідно до пункту 2.7 розділу ІІ цього Положення, перевіряються відповідність тактико-технічних даних РЕЗ або ВП, які подаються за формою, наведеною в додатку 3 або 4, для РЕЗ або ВП відповідно Картки тактико-технічних даних радіоелектронного засобу.