Порядок подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є НКРЗІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв`язку
та інформатизації
21.06.2012 № 310

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України10 липня 2012 р.за № 1160/21472

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), а також з урахуванням Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

1.4. Доступ до публічної інформації НКРЗІ забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

ІІ. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до НКРЗІ із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається НКРЗІ в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - форми запиту), затверджені НКРЗІ.

2.7. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЗІ та на інформаційних стендах в адміністративних будівлях НКРЗІ.

2.8. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на веб-сайті НКРЗІ.

2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.10. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до Відділу взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЗІ.

2.11. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник Відділу взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності, розпорядником якої є НКРЗІ, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування НКРЗІ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Директор Департаменту
правового забезпечення


В. Володін